ΦΕΚ 2208/06-09-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ή ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Μετά από συνεχείς πιέσεις και συναντήσεις της ΟΠΟΤΤΕ με τα αρμόδια υπουργεία υπογράφηκε η ΚΥΑ που αφορά την κινητικότητα – διαθεσιμότητα των τρίτεκνων.

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208

6 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/οικ. 24199

Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικών με τα κριτήρια

και τη διαδικασία για την κατά προτεραιότητα με−

τάταξη ή μεταφορά των τρίτεκνων υπαλλήλων (άρ−

θρο 91 του Ν. 4172/2013, ΦΕΚ 167/Α΄).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Τις διατάξεις του δέκατου εδαφίου της παρ. 2 του

άρθρου 91 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄).

2. Το αριθ. 119/2013 Προεδρικό Διάταγμα «Διορισμός

Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−

τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153 Α΄).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας

απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−

τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η ρύθμιση ειδικότε−

ρων θεμάτων σχετικών με τα κριτήρια και τη διαδικασία

για την κατά προτεραιότητα μετάταξη ή μεταφορά των

τρίτεκνων υπαλλήλων.

Άρθρο 2

Κριτήρια για τη μετάταξη/μεταφορά

Oι τρίτεκνοι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν τεθεί σε κα−

θεστώς διαθεσιμότητας δυνάμει των άρθρων 80, 82 και

93 του Ν. 4172/2013, καθώς και όσοι πρόκειται να τεθούν

εφεξής δυνάμει των άρθρων 81 και 90 του ιδίου νόμου

μετατάσσονται ή μεταφέρονται κατά προτεραιότητα

εφόσον το συνολικό οικογενειακό φορολογητέο εισό−

δημα τους ετησίως, ανέρχεται σε 45.000 ευρώ, όπως

προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας

για το τρέχον (ή ελλείψει αυτού, για το προηγούμενο)

οικονομικό έτος.

Άρθρο 3

Διαδικασία για τη μετάταξη/μεταφορά

Η διαδικασία για την κατά προτεραιότητα μετά−

ταξη ή μεταφορά των τρίτεκνων υπαλλήλων είναι η

οριζόμενη στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/

οικ.22274/9.8.2013 (ΦΕΚ 1992/Β΄) υπουργικής απόφασης.

Οι αιτούντες τη μετάταξη ή μεταφορά τους τρίτεκνοι

υπάλληλοι εγγράφονται κατά σειρά προτεραιότητας

σε διακριτό πίνακα κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη

συνολική μοριοδότησή τους, σύμφωνα με τα κριτήρια

της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9.8.2013 (ΦΕΚ 1992/

Β΄) υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 4

Παράρτημα

Το προσαρτώμενο στην παρούσα απόφαση Παράρ−

τημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Απαραίτητα επικυρωμένα δικαιολογητικά με τα οποία

αποδεικνύεται η αλήθεια και η ακρίβεια των ιδιοτήτων

για την εφαρμογή του δέκατου εδαφίου της παρ. 2 του

άρθρου 91 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄).

Την ιδιότητα του τρίτεκνου αποκτούν (άρθρο 3

Ν. 3454/2006) γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική

μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή

διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων

ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων τα οποία

είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό

τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε ανα−

γνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής

και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα

εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής

ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο)

έτος της ηλικίας τους.

Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με

οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά

(67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οι−

κογενειακής κατάστασης.

α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δή−

μου ή της κοινότητας, που περιέχει όλα τα γεγονότα

των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την

κατά νόμο κτήση της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή

αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής

και

Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του

υπαλλήλου πρέπει να περιλαμβάνει:

1) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του.

2) Ημερομηνία τελέσεως του γάμου τους.

3) Τα από το γάμο αυτό τέκνα.

4) Τα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της

συζύγου του τέκνα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται

αναλυτικά.

5) Τα εκτός γάμου τέκνα για την μητέρα.

6) Τα εκτός γάμου τέκνα για τον πατέρα, αλλά νο−

μιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.

7) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.

Εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστα−

σης απαιτείται επιπλέον:

β) Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου σε ποσοστό εξή−

ντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας

και οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό από τον

οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω

αναπηρία.

γ) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας τέ−

κνου, ανάλογα με την περίπτωση, βεβαίωση αναγνωρι−

σμένης τριτοβάθμιας σχολής πανεπιστημιακής ή τεχνο−

λογικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού

ιδρύματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής από την οποία

να προκύπτει το χρονικό διάστημα σπουδών.

δ) Σε περίπτωση που τέκνο διανύει τη στρατιωτική

του θητεία, βεβαίωση των αρμόδιων αρχών.

ε) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει

ακύρωση του γάμου των γονέων ή διαζύγιο ή διακοπή

της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα

τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους, ο

γονέας πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία

(επικυρωμένα αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή άλ−

λων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει

αποκτήσει ή διατηρεί τη γονική μέριμνα και επιμέλεια

των ως άνω τέκνων.

στ) Στην περίπτωση των ενήλικων άγαμων τέκνων:

− άνω των 18 και μέχρι 20 ετών που δε σπουδάζουν,

απαιτείται βεβαίωση του ΟΑΕΔ, υπογεγραμμένη από

τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του, ότι το

τέκνο είναι εγγεγραμμένο στα μητρώα ανέργων του

ΟΑΕΔ.

− που σπουδάζουν για 2 χρόνια μετά το πέρας των

σπουδών τους και μέχρι 27 ετών, απαιτείται βεβαίωση

της σχολής και βεβαίωση του ΟΑΕΔ, υπογεγραμμένη

από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του,

ότι κατά την ημερομηνία θέσης σε διαθεσιμότητα του

υπαλλήλου, το τέκνο ήταν εγγεγραμμένο στα μητρώα

ανέργων του ΟΑΕΔ.

Σημειώνεται ότι οι ως οι άνω προϋποθέσεις θα πρέπει

να συντρέχουν κατά την ημερομηνία που ο υπάλληλος

υποβάλει αίτηση−υπεύθυνη δήλωση προτίμησης φορέ−

ων υποδοχής για την κατά προτεραιότητα μετάταξη ή

μεταφορά του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ