Προκήρυξη Εισαγωγής Σπουδαστών στις Σχολές Ξεναγών Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Κρήτης, Ρόδου, Κέρκυρας, για την Εκπαιδευτική Περίοδο 2020-2022

 

Ενημερωτική Ανακοίνωση Νο 76/2020

Με μοριοδότηση εισάγονται οι τρίτεκνοι σπουδαστές στις Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού

Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού απόφαση όπου:

 1. Εγκρίθηκε η λειτουργία της Σχολής Ξεναγών Αθήνας για την εκπαιδευτική περίοδο 2020 -2022.
  Προκηρύχθηκε η εισαγωγή 35 σπουδαστών στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2022.
  Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.
 2. Εγκρίθηκε η λειτουργία της Σχολής Ξεναγών Θεσσαλονίκης για την εκπαιδευτική περίοδο 2020 -2022.
  Προκηρύχθηκε η εισαγωγή 35 σπουδαστών στη Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης  του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2022.
  Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.
 3. Εγκρίθηκε η λειτουργία της Σχολής Ξεναγών Κρήτης για την εκπαιδευτική περίοδο 2020 -2022.
  Προκηρύχθηκε η εισαγωγή 40 σπουδαστών στη Σχολή Ξεναγών Κρήτης του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2022.
  Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.
 4. Εγκρίθηκε η λειτουργία της Σχολής Ξεναγών Ρόδου για την εκπαιδευτική περίοδο 2020 -2022.
  Προκηρύχθηκε η εισαγωγή 40 σπουδαστών στη Σχολή Ξεναγών Ρόδου  του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2022.
  Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.
 5. Εγκρίθηκε η λειτουργία της Σχολής Ξεναγών Κερκύρας για την εκπαιδευτική περίοδο 2020 -2022.
  Προκηρύχθηκε η εισαγωγή 40 σπουδαστών στη Σχολή Ξεναγών Κερκύρας  του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2022.
  Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής υποβάλλουν από 31-8-2020 μέχρι 11-9-2020 στον ειδικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα www.mintour.edu.gr αίτηση συμμετοχής.

Τουρισμός για Όλους: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις -Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Ενημερωτική Ανακοίνωση Νο 75/2020

 

Από  Δευτέρα 29 Ιουνίου ξεκίνησε η υποβολή συμμετοχών στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, από τους δικαιούχους σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση του υπουργείου Τουρισμού στο tourism4all.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι του Τουρισμός για Όλους, θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στην ηλεκτρονική εφαρμογή www.tourism4all.gov.gr μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης έως τις 5 Ιουλίου.

Αντίστοιχα δόθηκε παράταση από το υπουργείο Εσωτερικών στις αιτήσεις των τουριστικών καταλυμάτων και ξενοδοχείων για να υποβάλλουν αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.

Δείτε όλη την ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Ποιοι είναι οι 250.000 δικαιούχοι του προγράμματος

 Περίπου 1 εκατ. διανυκτερεύσεις σε 250.000 δικαιούχους προσφέρει το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σχεδόν στο σύνολο των Ελλήνων, εφόσον το 90% των πολιτών μπορεί να υποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα. Κριτήριο για ένταξη στο πρόγραμμα είναι το ετήσιο ατομικό εισόδημα να είναι έως 16.000 ευρώ, 28.000 για οικογενειακό, συν την προσαύξηση 1.500 ευρώ ανά τέκνο.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι εξάμηνη, από τις 15 Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, με δυνατότητα παράτασης, με τον κ. Χάρη Θεοχάρη να επισημαίνει ότι το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ομαλή επανεκκίνηση της τουριστικής κίνησης, αλλά και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Οι δικαιούχοι
α) τα άγαμα τέκνα του δικαιούχου με ημερομηνίες γέννησης από 31.12.2002 έως και 31.12.2017, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών.
β) τα τέκνα του δικαιούχου, ανεξαρτήτου ηλικίας, με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία.
γ) ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν.
δ) οι συνοδοί «Δικαιούχων» ή «Ωφελουμένων» ανηκόντων στην κατηγορία ατόμων με νοητική ή σωματική αναπηρία τουλάχιστον 67%, και μόνο στην περίπτωση που υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας και αυτή προκύπτει από τον νόμο και αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση, όπως αυτή προσδιορίζεται στα δικαιολογητικά συμμετοχής στη Δημόσια Πρόσκληση του άρθρου 6.

Ως τέκνο νοείται κάθε φυσικό, νομιμοποιηθέν ή νομίμως αναγνωρισθέν ή υιοθετημένο τέκνο και γενικά κάθε τέκνο του οποίου ο δικαιούχος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια.

Σε περιπτώσεις συζύγων ή τέκνων που αμφότεροι είναι δικαιούχοι του προγράμματος, ο ένας εκλαμβάνεται ως ωφελούμενος του άλλου, εφόσον δηλωθεί στην αίτηση όπως θα ορίσει η Δημόσια Πρόσκληση.

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι ωφελούμενοι του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» έτους 2020:

 • οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2019-2020 και 2020-2021 του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως από το αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι
 • οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι ωφελούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησης του προγράμματος.

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται από 15.7.2020 έως 31.12.2020.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του υπουργείου Τουρισμού www.tourism4all.gov.gr μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Η διάρκεια διαμονής των δικαιούχων ωφελουμένων του προγράμματος ορίζεται σε τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις, σε συνεχόμενο διάστημα εντός της ανωτέρω χρονικής περιόδου, στον ίδιο πάροχο.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος προκύπτουν κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης μεταξύ όσων πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση. Στη διαδικασία της κλήρωσης μετέχει η αίτηση του δικαιούχου συμπεριλαμβανομένων των ωφελουμένων μελών του, εφόσον υπάρχουν.

Το e-voucher είναι προσωποποιημένο και εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου, ενώ αντιστοιχεί στο ποσό που δικαιούται ανάλογα με τα ωφελούμενα μέλη, εμπεριέχει δε, μοναδικό κωδικό και εκχωρείται στον πάροχο των υπηρεσιών για χρήση σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη Δημόσια Πρόσκληση.

Διαβάστε επίσης: Τουρισμός Για Όλους: Πού βρίσκονται τα 1.955 καταλύματα (λίστα)

Αίτηση Α21 – ΟΠΕΚΑ: Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού

Ενημερωτική Ανακοίνωση Νο 74/2020

Αίτηση Α21 - ΟΠΕΚΑ: Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού

 

Από σήμερα, 29/6/2020 επαναλειτουργεί η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ, Επίδομα Παιδιού Α21 προκειμένου οι δικαιούχοι να υποβάλουν την σχετική αίτηση.

Εκείνοι οι οποίοι ήδη έχουν υποβάλει αίτημα για Επίδομα Παιδιού ή θα υποβάλουν αρχική αίτηση ως τα μέσα του Ιουλίου – οπότε θα κλείσει εκ νέου η πλατφόρμα Α21 για την εκκαθάριση της πληρωμής – θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η τρίτη δόση θα καταβληθεί στις 31 Ιουλίου 2020, ημέρα κατά την οποία καταβάλλονται όλα τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ (www.idika.gr) ή μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασής τους στο TAXISnet.

Το Επίδομα Παιδιού υπολογίζεται με βάση τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν δηλωθεί στο Α21 του 2020 και σύμφωνα με την τελευταία εκκαθαριστική φορολογική δήλωση. Συνιστάται, οι ενδιαφερόμενοι να έχουν εγκαίρως υποβάλουν τη φορολογική δήλωση του τρέχοντος έτους.

Προκειμένου να χορηγηθεί το Επίδομα Παιδιού, η σχετική αίτηση θα πρέπει να έχει υποβληθεί οριστικά – να έχει δλδ πατηθεί η ένδειξη υποβολή και όχι απλώς και μόνον να έχουν συμπληρωθεί τα στοιχεία του δικαιούχου – και να έχει εγκριθεί.

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/49582/aithsh-a21-opeka-anoixe-h-platforma-gia-to-epidoma-paidioy

Συνάντηση Αντιπροσωπεία της ΟΠΟΤΤΕ είχε με τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Βασίλη Διγαλάκη

Ενημερωτική Ανακοίνωση Νο 73/2020

Συνάντηση είχαν μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα Ελλάδος (Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.) με τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Βασίλη Διγαλάκη.
Αφού εισαγωγικά έγινε ενημέρωση για τις προτεραιότητες της Ομοσπονδίας και την εξομοίωση, τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν, ήταν η  ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας (σίτιση, στέγαση), με τον Υφυπουργό να σημειώνει ότι το Υπουργείο Παιδείας θα εξετάσει με τα αιτήματα αυτά και τις συγκεκριμένες προτάσεις που κατατέθηκαν εκ μέρους των τρίτεκνων.
Σημαντικό θέμα που συζητήθηκε διεξοδικά ήταν το θέμα των μετεγγραφών φοιτητών, με τα μέλη της Ομοσπονδίας να εκφράζουν την ικανοποίησή τους, για τη ρύθμιση που υπήρξε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο υπερψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή και σύμφωνα με το οποίο υπήρξε αύξηση της μοριοδότησης.
Ο κ. Διγαλάκης ήταν θετικός, η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα και ευχαρίστησε τη Διοίκηση της Ομοσπονδίας για τη συνάντηση και την εποικοδομητική συζήτηση, αναγνώρισε την ανάγκη στήριξης των τρίτεκνων οικογενειών και τόνισε ότι διαρκής στόχος του Υπουργείου, σε συνεργασία με τα ελληνικά πανεπιστήμια, είναι η συνεχής βελτίωση – αναβάθμιση των συνθηκών για το σύνολο των φοιτητών.
Από την ΟΠΟΤΤΕ συμμετείχαν οι Δημήτρης Κοντός (Πρόεδρος), Γεώργιος Χαβάκης (Αντιπρόεδρος), Ζωή  Κοΐδου (Β΄ Αντιπρόεδρος), Μαίρη Χελιουδάκη (Υπ. Δημοσίων Σχέσεων).

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟ

Ενημερωτική Ανακοίνωση Νο 72/2020

 

Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών  κ. Χρήστο Τριαντόπουλο είχε την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020, η Ομοσπονδία Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα Ελλάδος (ΟΠΟΤΤΕ).  
Την ΟΠΟΤΤΕ εκπροσώπησαν τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας: Δημήτρης Κοντός (Πρόεδρος), Γεώργιος Χαβάκης (Αντιπρόεδρος), Σούλα Βακουφτσή (Γεν. Γραμματέας), Ζωή Κοίδου (Β΄ Αντιπρόεδρος),
Οι εκπρόσωποι ΟΠΟΤΤΕ αφού υπογράμμισαν τους βασικούς σκοπούς και στόχους της ΟΠΟΤΤΕ που είναι η εξομοίωση τρίτεκνων –πολύτεκνων (Large Families) που ισχύει και στην Ευρώπη, παρουσίασαν διάφορα θέματα που άπτονται του υπουργείου Οικονομικών. Επίσης, συζητήθηκε το Δημογραφικό, οι εκπτώσεις στα Μ.Μ.Μ, και πολλά άλλα. Συμφωνήθηκε δε  η Ομοσπονδία να  έχει επεξεργαστεί διάφορα στοιχεία και να τα παραδώσει στο Γεν. Γραμματέα και το υπουργείο με τη σειρά του θα κάνει αντίστοιχες μελέτες, προκειμένου να τεκμηριωθούν όσα θέματα απαιτούν λύσεις.
Ο κος Τριαντόπουλος από τη δική του πλευρά, αφού καλωσόρισε τα μέλη της ΟΠΟΤΤΕ, αφιέρωσε πολύ χρόνο στη διαλεκτική συζήτηση που ακολούθησε, και έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την προσπάθεια προώθησης των θεμάτων των τρίτεκνων και υπογράμμισε καταληκτικά, ότι θα εξετάσει αναλυτικά τις θέσεις και προτάσεις που κατατέθηκαν και γραπτώς.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΤΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 

Ενημερωτική Ανακοίνωση Νο 71/2020

 

Την Πέμπτη 25-6-2020 μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΟΠΟΤΤΕ συναντήθηκαν στο υπουργείο με την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Δόμνα Μιχαηλίδου.
 Έγινε συζήτηση επί όλων των θεμάτων που είναι αρμοδιότητα της Υφυπουργού.
 
Η εισήγηση του Προέδρου της ΟΠΟΤΤΕ ήταν σχετική με το Δημογραφικό πρόβλημα και το αίτημα αναγνώρισης των τρίτεκνων ως πολυμελών-πολύτεκνων οικογενειών με τρία και άνω παιδιά κατά τα πρότυπα των ευρωπαϊκών χωρών.
 
Στη συνέχεια τέθηκαν τα θέματα που αφορούν:
 • ·         στα αποσυρόμενα προϊόντα
 • ·         τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας
 • ·         δάνεια του ΟΕΚ
 • ·         προγράμματα στέγασης
 • ·         συμμετοχής της Ομοσπονδίας σε επιτροπές διαβούλευσης και προσλήψεων
 • ·         ένταξη των τρίτεκνων οικογενειών στις ευπαθείς ομάδες
 • ·         ενιαία αντιμετώπιση σε όλη την Ελλάδα, με εκπτώσεις στα εισιτήρια των ακτοπλοϊκών, των ΚΤΕΛ και των αστικών λεωφορείων και των τρένων
 • ·         αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων στο Α21
 • ·         προστασία της 1ης κατοικίας
 • ·         Επαύξηση voucher για τους Βρεφονηπιακούς σταθμούς
Η Υφυπουργός απάντησε σε όλα τα θέματα αυτά και δεσμεύτηκε να μελετήσει τα στοιχεία για τις μεταφορές, να εξετάσει την πλαισίωση των επιτροπών και γενικά επιφυλάχτηκε να δώσει απαντήσεις μετά από σύντομο χρονικό διάστημα.
 
Στη συνάντηση συμμετείχαν βουλευτές Ξενοφών Μπαραλιάκος (Πιερίας) και Κωνσταντίνος Μαραβέγιας (Μαγνησίας). Στις εισηγήσεις τους ανέφεραν ότι οι πολυμελείς οικογένειες είναι αυτές που θα ανακόψουν με το παράδειγμά τους τη δημογραφική καθίζηση της χώρας μας και θα συμβάλλουν στην αλλαγή νοοτροπίας που θα επιτρέψει τη δημιουργία πολυμελών οικογενειών.
 
Από την ΟΠΟΤΤΕ  συμμετείχαν οι Δημήτρης Κοντός (Πρόεδρος), Γιώργος Χαβάκης (Αντιπρόεδρος) Σούλα Βακουφτσή (Γεν. Γραμματέας), Ζωή  Κοΐδου (Β΄ Αντιπρόεδρος) Μαίρη Χελιουδάκη (Υπ. Δημοσίων Σχέσεων), Δημήτρης Χριστοθανόπουλος (Οργαν. Γραμματέας).

ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΤΤΕ

 

Ενημερωτική Ανακοίνωση Νο 70/2020

 

Συνάντηση της Ομοσπονδίας Τριτέκνων ΟΠΟΤΤΕ με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ.  Πλακιωτάκη.

Την Πέμπτη 25/06/2020 στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και σε πολύ θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση μελών της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΟΠΟΤΤΕ, παρουσία δύο βουλευτών, του  Κωνσταντίνου Μαραβέγια  (Μαγνησίας), του Ξενοφώντα Μπαραλιάκου (Πιερίας) και του Προέδρου της Ομοσπονδίας των Λιμενικών κ. Παναγιώτη Τσιάνου, με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη.

Τα μέλη της ΟΠΟΤΤΕ παρουσίασαν συνοπτικά στον Υπουργό μερικά από τα θέματα που απασχολούν  τους τρίτεκνους με βασικό το πάγιο αίτημα για το χαραχτηρισμό των οικογενειών ως πολύτεκνες (μεγάλες οικογένειες),όπως ισχύει και στην Ευρώπη, όπου από τρία και άνω παιδιά ονομάζονται Large Families.

Στη συνέχεια, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε δύο θέματα:
 Το πρώτο  ήταν οι Λιμενικοί να μπορούν να μετατίθενται και να υπηρετούν στον τόπο επιλογής τους.
Ο κος Υπουργός έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, για το δίκαιο αίτημα των Λιμενικών και  αναμένεται να ικανοποιηθεί, και να συμπεριληφθεί σε Προεδρικό Διάταγμα που θα ετοιμάσει το υπουργείο.
Το άλλο σημαντικό θέμα που τέθηκε ήταν η έκπτωση από όλες τις ακτοπλοϊκές εταιρείες στους τρίτεκνους. Σημειωτέον, ότι ήδη αρκετές παρέχουν μειωμένες  τιμές όμως το θέμα,είναι,να είναι οριζόντια,η μείωση  αυτή για να έχουν όφελος οι τρίτεκνοι σε κάθε περιοχή της χώρας. Στο θέμα αυτό  ο κ. Υπουργός επιφυλάχθηκε, να απαντήσει και αφού το μελετήσει σε λίγες μέρες θα υπάρξει νέα επαφή για να δοθούν απαντήσεις.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης το λόγο πήραν οι βουλευτές κ.κ. Κωνσταντίνος  Μαραβέγιας και Ξενοφών Μπαραλάκος, οι οποίοι με τις εύστοχες παρεμβάσεις τους στήριξαν τα αιτήματα της ΟΠΟΤΤΕ και έκαναν τις προτάσεις τους.

Από την ΟΠΟΤΤΕ συμμετείχαν οι Δημήτρης Κοντός (Πρόεδρος), Γεώργιος Χαβάκης (Αντιπρόεδρος), Σούλα Βακουφτσή (Γεν. Γραμματέας), Ζωή Κοίδου (Β΄ Αντιπρόεδρος), Μαίρη Χελιουδάκη (Υπ. Δημοσίων Σχέσεων). Επίσης, συμμετείχε ως μέλος της Επιτροπής Ναυτιλίας της ΟΠΟΤΤΕ, ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Θεσσαλονίκης και κ. Δημήτρης Μανίκας.

 

Διανομή Τροφίμων σε ευπαθή Τρίτεκνες Οικογένειες από το Σύλλογο Τρίτεκνων Λάρισας

 

Ενημερωτική Ανακοίνωση Νο 69/2020

 

DSC_0449

 

Συνεχίζοντας το κοινωνικό του έργου ο σύλλογος τρίτεκνων Ν. Λάρισας διένειμε στις 26 και 27 Ιουνίου 2020 τρόφιμα σε οικονομικά ασθενής οικογένειες μέλη του συλλόγου.

Τα τρόφιμα συγκεντρώθηκαν από το Δήμο Λαρισαίων,  την Τράπεζα Τροφίμων Θεσσαλίας, τον Μπρέτα Νικόλαο  και τον Ιερό Ναό Άγιου Θωμά, και διανεμήθηκαν σε πενήντα εννέα (59) οικονομικά ευπαθή τρίτεκνες οικογένειες με κατακεφαλήν εισοδηματικά κριτήρια, οι οποίες χρήζουν της υποστήριξης και συμπαράστασης στη δύσκολη αυτή οικονομική περίοδο.

Τα τρόφιμα που διανεμήθηκαν ήταν:  Κρέας, είδη παντοπωλείου όπως (ζυμαρικά, ελιές, σάλτσα, δημητριακά, κομπόστα, κέικ, και μπανάνες).

Ευχαριστούμε από καρδιάς  για τα είδη που προσέφεραν ανιδιοτελώς:

Δήμος Λαρισαίων

Τράπεζα Τροφίμων Θεσσαλίας

Μπρέτας Νικόλαος  και

Ιερός Ναός Άγιου Θωμά Μητρόπολης Λαρίσης και Τυρνάβου.

ΥΠΕΣ: Προσλήψεις 90 συμβασιούχων εγκρίθηκαν για τον Δήμο Λαρισαίων

Ενημερωτική Ανακοίνωση Νο68/2019

ΥΠΕΣ: Προσλήψεις 727 συμβασιούχων στους Δήμους

Το ΥΠΕΣ εγκρίνει τη σύναψη 727 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ, για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Δείτε τη σχετική απόφαση εδώ κι εδώ

Τρίτεκνοι Εκπαιδευτικοί που δεν διορίστηκαν στην Ειδική Αγωγή

Ενημερωτική Ανακοίνωση Νο67/2019

Συντονίζονται ενέργειες με στόχο την άσκηση αίτησης ακύρωσης κατά των οριστικών πινάκων του ΑΣΕΠ, για τους μόνιμους διορισμούς στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, ειδικώς για τους απορριφθέντες εκπαιδευτικούς που είναι τρίτεκνοι ή τέκνα τριτέκνων οικογενειών,

 στην προκήρυξη 3ΕΑ/2019.

Ενημέρωση

Εκ του Δικηγορικού Γραφείου Ευάγγελου Γ. Αυγουλά και Συνεργατών

Εδώ: https://bit.ly/2MZJnDv