ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤΗΝ 1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣH

Της 1ης Επαναληπτικής Ετήσιας Τακτικής  Εκλογοαπολογιστική Γενικής Συνέλευσης
των Μελών του μη κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία

«Σύλλογος Τριτέκνων Νομού Λάρισας»

που εδρεύει στη Λάρισα, Αλ. Παπαναστασίου 52, ΤΚ 41222,  ΑΦΜ 997357442, ΔΟΥ Α΄ Λάρισας, έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 30/2013 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Λάρισας (Εκούσια Διαδικασία) και έχει καταχωρηθεί με αύξοντα αριθμό 21 στο Βιβλίο Σωματείων του Ειρηνοδικείου Λάρισας την 22/05/2013.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου, καλούνται τα μέχρι 23/2/2019 ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη αυτού, στην 1η Επαναληπτική Ετήσια Τακτική  Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί 23 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Κούμα 23  Λάρισα, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Εκλογή Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.

  2. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018.

  3. Οικονομικός Απολογισμός για το διαχειριστικό έτος 2018 και παρουσίαση της έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής.

  4. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων – οικονομικού απολογισμού 2018 Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη των πράξεών τους.

  5. Πρόγραμμα δράσεων και έγκριση προϋπολογισμού για το έτος 2019.

  6. Ενημέρωση για τα τρέχοντα θέματα που αφορούν τις οικογένειες των τριτέκνων και για τις  εκλογές που θα διεξαχθούν στις 23 Φεβρουαρίου 2019

  7. Τοποθετήσεις  μελών-ερωτήσεις –απαντήσεις επ΄ αυτών.

  8. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

  9. Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία Τριτέκνων Ελλάδας «ΟΠΟΤΤΕ».

Χρόνος έναρξης της ψηφοφορίας ορίζεται η 13:00 μ.μ. και λήξεως αυτής η 16:00 μ.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα ενημερωμένα ταμειακώς μέλη του Συλλόγου, δηλαδή εκείνα που έχουν καταβάλει τη συνδρομή τους μέχρι την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, έχοντας μαζί τους την κάρτα μέλους και την ταυτότητά τους.

Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχει ένα μέλος ανά αριθμό μητρώου, και υποβολής υποψηφιότητας έχουν τα ταμειακώς ενημερωμένα μέλη.

Κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης θα μπορούν να γίνονται ανανεώσεις αλλά δεν θα γίνονται εγγραφές νέων μελών.

Πρόεδρος                                                     Ο  Γραμματέας

Δημήτριος  Γκόβαρης                                   Δημήτριος  Μπουλούμπασης

ΟΠΕΚΑ: Επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων – Ποιοι το δικαιούνται – Πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.

Ανακοίνωσή 21/2019

ΟΠΕΚΑ: Επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων – Ποιοι το δικαιούνται – Πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.

Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων ύψους 360 ευρώ, το οποίο αναλαμβάνει ο ΟΠΕΚΑ, υψώνει ασπίδα προστασίας για τους συμπολίτες μας, ανεξαρτήτως εθνικότητας, που βρίσκονται σε μια ευαίσθητη ηλικία, και δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν τον απαραίτητο για την συνταξιοδότηση ασφαλιστικό χρόνο.

Ο νομοθέτης προβλέπει πλήρες ποσό επιδόματος 360€ σε όσους έχουν 35ετή μόνιμη και νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα, το οποίο θα αυξάνεται από το 2022 με ρήτρα ανάπτυξης, ακολουθώντας την αύξηση του ΑΕΠ και τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Προϋποθέσεις χορήγησης

Από 12/5/2016 χορηγείται από τον ΟΓΑ και πλέον από τον ΟΠΕΚΑ, Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων 360€.

Το επίδομα δίνεται στους ανασφάλιστους υπερήλικες και σε αυτούς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, εφόσον όμως πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α. Έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.

β. Δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα, μεγαλύτερη από 360€. Αν η σύνταξη αυτή ή παροχή από δημόσιο φορέα που λαμβάνουν είναι μικρότερη από το επίδομα των 360€, δικαιούνται το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού της σύνταξης ή παροχής που λαμβάνουν από το επίδομα.

γ. Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα 15 συνεχόμενα έτη πριν από την υποβολή της αίτησης για τη λήψη του επιδόματος, ή 15 έτη μεταξύ του 17ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους, εκ των οποίων τα δέκα 10 συνεχόμενα πριν από την υποβολή της αίτησης και εξακολουθούν να διαμένουν στην Ελλάδα και μετά τη λήψη της παροχής.

δ. Το ποσό του επιδόματος καταβάλλεται πλήρες (ή μειωμένο λόγω σύνταξης εξωτερικού ή προνοιακής παροχής εντός Ελλάδας όπως προαναφέρθηκε) για όσους πληρούν αθροιστικά τα ανωτέρω κριτήρια και έχουν συμπληρώσει στη χώρα τουλάχιστον 35 πλήρη έτη διαμονής. Το ποσό μειώνεται κατά 1/35 για κάθε ένα έτος που υπολείπεται των 35 ετών διαμονής στη χώρα.

ε. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.320€ ή, στη περίπτωση εγγάμων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 8.640€.

στ. Εξαιρούνται της παροχής οι μοναχοί/ες, οι οποίοι διαμένουν σε Ιερές Μονές και συντηρούνται από αυτές και όσοι εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας.

ζ. Εξαιρούνται επίσης οι ανασφάλιστοι υπερήλικες και αυτοί που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης,εφόσον ο/η σύζυγος λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή μεγαλύτερη από την παροχή (360€).

Στο εισόδημα δεν υπολογίζονται:

Οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρίες λόγω της αναπηρίας τους.

Το διατροφικό επίδομα που χορηγείται στους πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και στους μεταμοσχευμένους.

Το επίδομα ανεργίας. Η διατροφή που καταβάλλεται σε ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο.

Συμμετοχή πολιτών της Ε.Ε. στις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές – εγγραφές έως 28/02/2019

Ανακοίνωσή 20/2019

Συμμετοχή πολιτών της Ε.Ε. στις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές – εγγραφές έως 28/02/2019

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στις προσεχείς εκλογές  για την ανάδειξη των Τοπικών αλλά και Περιφερειακών Αρχών, ψηφίζουν και οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των Δήμων.

Οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα, ας προσέλθουν στο Δημοτολόγιο στον Δήμο που κατοικούν,

προκειμένου να δηλώσουν την διεύθυνση κατοικίας τους, και να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, προκειμένου να ψηφίσουν, εάν το επιθυμούν, έως 28/02/2019.

Ποιες είναι οι 28 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία.

Αιτήσεις μεταδημοτεύσεων Ελλήνων κατοίκων έως 28/02/2019

Ανακοίνωσή 19/2019

Αιτήσεις μεταδημοτεύσεων Ελλήνων κατοίκων έως 28/02/2019

Περί μεταδημοτεύσεως « ο ενήλικος ή ο έγγαμος μπορεί με αίτησή του να γίνει Δημότης σε όποιο Δήμο ή κοινότητα έχει αποκτήσει κατοικία πριν από μία διετία τουλάχιστον…»

Η προθεσμία αιτήσεων μεταδημοτεύσεων των κατοίκων  λήγει την 28/02/2019.

Δικαιολογητικά:

Αίτηση του ενδιαφερομένου

Ταυτότητα

Αποδεικτικά μόνιμης κατοικίας κατά την τελευταία διετία: Εκκαθαριστικά Δ.Ο.Υ. των δύο τελευταίων ετών και πρόσφατος λογαριασμός (ΔΕΗ η ΟΤΕ η ΕΥΔΑΠ),

ή Ε1 των δύο τελευταίων ετών (αν υποβάλει δήλωση σε επαγγελματική διεύθυνση) και πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΚΟ ή Λογαριασμούς ΔΕΚΟ (ΔΕΗ – ΕΥΔΑΠ) για το διάστημα της τελευταίας διετίας (5-6 λογαριασμούς) και Υπεύθυνη δήλωση.

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά τα αναζητά η υπηρεσία αυτεπαγγέλτως.

Προσοχή:

Δεν απαιτείται η απόδειξη διετίας μονίμου κατοικίας του ενήλικου προκειμένου να αποκτήσει την αρχική του δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του.

Μετατίθεται για το ακαδημαϊκό έτος 2020 η εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού μέσω Πανελλαδικών

Ανακοίνωσή 18/2019

Μετατίθεται το 2020 η εισαγωγή στις ΑΕΝ μέσω Πανελλαδικών

Με τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή, η ρύθμιση προβλέπει η μετάθεση για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 (αντί από 2019 – 2020, που προβλέπεται) η εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) μόνο μέσω του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων.

 Συγκεκριμένα με τροπολογία ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας.

Ειδικότερα τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις και επανακαθορίζονται θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των μαθητών των ημερήσιων και των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και  προσδιορίζονται τα διαστήματα, κατά τα οποία χορηγείται, πριν την απόκτηση του τίτλου σπουδών, το εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαίδευσης σε πλοίο (Κ.Ε.Π.), στους μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων των ημερήσιων και των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (τριετούς και τετραετούς διάρκειας), του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων και των ειδικοτήτων Πλοιάρχου και Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.), οι οποίοι ναυτολογούνται ως προσωπικό καταστρώματος και μηχανής για την απόκτηση θαλάσσιας υπηρεσίας.

Επίσης μετατίθεται για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 (αντί από 2019 – 2020, που προβλέπεται) η εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) μόνο μέσω του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων.