Monthly Archives: Ιανουαρίου 2019

Αυξάνονται οι ημέρες αδείας για τρίτεκνους, πολύτεκνους και μονογονείς δημοσίους υπαλλήλους

Ανακοίνωσή 16/2019

Αυξάνονται με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή οι ημέρες άδειας που θα μπορούν να παίρνουν οι τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και μονογονείς δημόσιοι υπάλληλοι, όταν τα παιδιά τους ασθενούν.

Σκοπός της διάταξης είναι η διευκόλυνση των υπαλλήλων-γονέων, τόσο εκείνων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) όσο και των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, στο πλαίσιο προστασίας και στήριξης της οικογένειας και με γνώμονα την εναρμόνιση μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Η τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο με τίτλο «Ενδυνάμωση ΑΣΕΠ, ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» προβλέπει ότι σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους:

Οι τρίτεκνοι υπάλληλοι θα παίρνουν ετησίως 7 εργάσιμες ημέρες άδειας με αποδοχές, αντί για 5 που ισχύει σήμερα.

Οι μονογενείς θα παίρνουν ετησίως 8 εργάσιμες ημέρες αντί για 6 που ισχύει σήμερα.

Οι πολύτεκνοι θα παίρνουν ετησίως 10 ημέρες αντί για πέντε που ισχύει σήμερα.

Η τροπολογία αναφέρει τα εξής: Η παρ. 8 του άρθρου 53 του ν.3528/2007 (Α’ 26) και η παρ. 8 του άρθρου 6ο του ν·35δ4/2θθ7(Α’ 143) αντικαθίστανται ως εξής:

«8. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους.

Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι η ως άνω άδεια ανέρχεται σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος και για τους υπαλλήλους που είναι πολύτεκνοι σε δέκα (10) ημέρες. Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος».

Διαβάστε επίσης:

Άδεια μητρότητας: Αυξάνεται στα 650 ευρώ

Ανακοίνωσή 15/2019

Άδεια μητρότητας: Αυξάνεται στα 650 ευρώ – Ποιες μητέρες την δικαιούνται

Αλεξάνδρα Κλειδαρά

29/01/2019 – 07:37

Αδεια μητρότητας: Αυξάνεται στα 650 ευρώ - Ποιες μητέρες την δικαιούνται

Η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας αυξάνεται από τα 586,08€ στα 650 ευρώ.

Πρόκειται για την χορήγηση ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, διάρκειας έως έξι (6) μηνών.

Την ειδική αυτή άδεια δικαιούνται οι μητέρες οι οποίες είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ–ΕΤΑΜ και απασχολούνται σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα, όπως αυτό διευκρινίστηκε με το άρθρο 36 του ν. 3996/2011, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση.

Η άδεια αυτή χορηγείται από τον εργοδότη, μετά τη λήξη της άδειας κυοφορίας και λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο αδείας όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ των ετών 2004-2005, η και της ετήσιας κανονικής άδειας, εφόσον προβλέπεται η χορήγησή της με βάση τις ετήσιες προθεσμίες.

Η ασφαλισμένη δύναται, με αμετάκλητη αίτησή της, να κάνει χρήση του συνόλου ή τμήματος αυτής.

Επίσης, μπορεί να διακόψει την ειδική άδεια, με έγγραφη συμφωνία του εργοδότη. Σε κάθε περίπτωση το υπόλοιπο της άδειας δεν μεταφέρεται σε άλλη χρονική περίοδο.

Κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, ο ΟΑΕΔ καταβάλλει στις μητέρες, ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, σύμφωνα με το ΚΕΦ Β. της με αριθμ. 33891/606/08 Υ.Α., η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρω νόμου. Αρμόδια Υπηρεσία για την καταβολή της ειδικής παροχής είναι η Τοπική Υπηρεσία παροχών ή το ΚΠΑ 2 του τόπου κατοικίας της.

Αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση του σχετικού δικαιώματος είναι ο προϊστάμενος της ανωτέρω αναφερόμενης αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ. Προϋποθέσεις Α) Η ασφαλισμένη πρέπει να βρίσκεται σε ενεργό εργασιακή σχέση εξηρτημένης εργασίας κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας.

Β) Να έχει λάβει παροχές μητρότητας από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή τον Ειδικό Λογαριασμό Ξενοδοχοϋπαλλήλων.

Ποσό Ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται με βάση την ΕΓΣΣΕ, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, με βάση το προαναφερόμενο ποσό.

Σε περίπτωση απασχόλησης μέχρι και 4 ώρες ημερησίως ή μέχρι 13 ημέρες το μήνα, κατά μέσο όρο στη διάρκεια του εξαμήνου που προηγείται της άδειας κυοφορίας, το καταβαλλόμενο ποσό ισούται με το μισό του ανωτέρω καθοριζόμενου ποσού.

Ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης και ασθένειας του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, καθώς επίσης και στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, οι δε προβλεπόμενες εισφορές υπολογίζονται επί του κατά περίπτωση αναφερόμενου ποσού, από το οποίο ο ΟΑΕΔ παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά της ασφαλισμένης και την αποδίδει στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και στο αντίστοιχο επικουρικό ταμείο, μαζί με την προβλεπόμενη εργοδοτική εισφορά που βαρύνει τον Οργανισμό.

Εκδήλωση για το δημογραφικό Περιφέρεια Θεσσαλίας και ΕΝ.ΠΕ.

Ανακοίνωσή 14/2019

Αγοραστός: Το δημογραφικό είναι υπαρξιακό ζήτημα για τον Ελληνισμό

 

 

 

«Το δημογραφικό δεν είναι απλά ένα μείζον πρόβλημα: είναι υπαρξιακό ζήτημα για τον Ελληνισμό, είναι, αν όχι το σημαντικότερο, ένα από τα σημαντικότερα εθνικά θέματα. Συνήθως ως εθνικό θέμα χαρακτηρίζουμε – και ευλόγως – ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας μας. Το δημογραφικό είναι ένα πολυδιάστατο, ένα πολυσύνθετο ζήτημα, το οποίο μας αφορά όλους και το οποίο διαπερνά κι επηρεάζει όλες τις βασικές πολιτικές: την άμυνα και την ασφάλεια,  τη γεωπολιτική στρατηγική, την οικονομία και την παραγωγή, το ασφαλιστικό σύστημα, το σύστημα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, το εκπαιδευτικό σύστημα  αλλά και τις πολιτικές που αφορούν την εργασία». Με τα λόγια αυτά ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε κ. Κώστας Αγοραστός στόχευσε στον πυρήνα ενός από τα μείζονα θέματα που αφορούν την Ελλάδα, αυτό του δημογραφικού.

«Ο πληθυσμός της Ελλάδας και φθίνει πληθυσμιακά και γηράσκει. Αφήνω τα στατιστικά στοιχεία για τους διακεκριμένους εισηγητές που είναι μαζί μας και θα μιλήσουν στη συνέχεια. Θέλω να επικεντρωθώ στην ουσία, η οποία,  σε εκδηλώσεις όπως η σημερινή έγκειται, κατά τη γνώμη μου, στο να εστιάζουμε σε προτάσεις και λύσεις. Άλλωστε, στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας έχουμε ως βασική φιλοσοφία μας – και το έχουμε αποδείξει – ότι προτιμάμε τις καινούργιες λύσεις παρά τα παλιά προβλήματα. Λύσεις ριζοσπαστικές, βιώσιμες, οραματικές, καινοτόμες, ρεαλιστικές», τόνισε στην ομιλία του ο κ. Αγοραστός, ενώ στη συνέχεια σημείωσε πως «Για μας στην ΕΝ.ΠΕ. αλλά και για μένα προσωπικά, η λύση, το «φάρμακο» και για το δημογραφικό είναι η παραγωγή. Παραγωγική επανάσταση! Η Ελλάδα πρέπει να παράξει ξανά!

Διότι, παραγωγή σημαίνει: νέες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερο εθνικό εισόδημα, άρα περισσότερα φορολογικά έσοδα, περισσότερα έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία, άρα υψηλότερο επίπεδο κοινωνικών παροχών. Παραγωγή σημαίνει και περισσότερες οικογένειες και περισσότερα παιδιά. Διότι χωρίς εισόδημα, χωρίς μισθούς και μάλιστα χωρίς αξιοπρεπείς μισθούς, χωρίς ευκαιρίες για νέες επιχειρήσεις, μ’ αυτές τις δυσβάστακτες φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις, ποια νέα και ποιος νέος θα μείνει στην πατρίδα μας; Αλλά και ποιος θα επιστρέψει από τις δεκάδες χιλιάδες – πρέπει να υπερβαίνουν τις 400 χιλιάδες – που μετανάστευσαν τα τελευταία χρόνια;

Και δεν μετανάστευσαν μόνο οι νέες και οι νέοι επιστήμονες, αυτό που συνοπτικά αποκαλούμε στο δημόσιο διάλογο ωςbrain drain. Το brain drain ακολουθήθηκε και ακολουθείται από το children drain, διότι ένα μέρος απ’ εκείνους που μετανάστευσαν κι είχαν ήδη παιδιά, τα πήραν μαζί τους στο εξωτερικό, ή αν δεν είχαν, έκαναν ή θα κάνουν αργότερα οικογένεια στις χώρες όπου βρίσκονται. Βεβαίως, ο μισθός, το εισόδημα γενικότερα είναι προφανώς το βασικότερο στοιχείο αλλά δεν είναι το μόνο που βαρύνει στην απόφαση να κάνουν οι νέες και οι νέοι οικογένεια. Κάθε νέα και κάθε νέος χρειάζεται ένα σταθερό, υγιές περιβάλλον με δυνατότητες αξιοπρεπούς ζωής, εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης, εκπαίδευσης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, Απαραίτητη, συνεπώς, είναι η ποικιλότροπη, η ουσιαστική υποστήριξη του θεσμού της οικογένειας και ιδίως των νέων ζευγαριών σε οικονομικό, θεσμικό, εργασιακό και γενικότερα κοινωνικό επίπεδο».

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας αναφερόμενος στις κατευθυντήριες γραμμές που θα πρέπει να ακολουθήσει η χώρα, όσον αφορά το δημογραφικό πρόβλημα σημείωσε πως «αυτό που κυρίως χρειάζεται είναι μακροχρόνιος σχεδιασμός, τουλάχιστον 20ετίας, καθώς προφανώς τέτοιες πολιτικές θέλουν πολλά χρόνια να αποδώσουν, άρα υπερβαίνουν κατά πολύ τον 4ετή εκλογικό κύκλο, πολιτική βούληση για τολμηρές πολιτικές κι όχι «πυροσβεστικά μέτρα», και φυσικά συναίνεση, καθώς οι πολιτικές που θα συμφωνηθούν για να αποδειχθούν αποτελεσματικές, πρέπει να υλοποιούνται χωρίς εκπτώσεις, χωρίς να μεταβάλλονται κάθε τόσο για να ικανοποιείται η εκλογική πελατεία του εκάστοτε κυβερνητικού κόμματος».

Αποτέλεσμα εικόνας για Αγοραστός: Το δημογραφικό είναι υπαρξιακό ζήτημα για τον Ελληνισμό

Στην παρέμβασή του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης & Τυρνάβου κκ Ιερώνυμος στάθηκε με ιδιαίτερη έμφαση στην απουσία αξιών που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη κοινωνία. «Ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώνουμε τα παιδιά μας αλλά και ο ρόλος της γυναίκας στο εργασιακό περιβάλλον είναι δύο παράγοντες στους οποίους θα πρέπει να εστιάσουμε, αν θέλουμε να βρούμε τις ρεαλιστικές λύσεις στο μεγάλο αυτό πρόβλημα», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Στην εκδήλωση επίσης μίλησαν η επικεφαλής του Τομέα Ισότητας ΕΝ.ΠΕ. κα Φωτεινή Βρύνα, η Research Analyst της ομίλου ερευνών και ανάπτυξης diaNEOsis κα Φαίη Μακαντάση, η Αν. Ταμίας Ομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας κα Αγγελή Δήμητρα –Ινές, ο εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Τριτέκνων Ελλάδος κ. Εμμανουήλ Αχλαδιανάκης, και ο πρόεδρος Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Τριτέκνων κ. Αντώνης Ντιούδης, ενώ συντόνισε ο δημοσιογράφος Γιώργος Αυτιάς.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ανάμεσα σε άλλους οι βουλευτές  κύριοι Χαρακόπουλος, Κέλλας, Μπραγιώτας, Μπουκώρος, και κυρία Ράπτη, ο δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νίκος Ευαγγέλου, ο αντιδήμαρχος Λαρισαίων κ. Δεληγιάννης, η υποψήφια δήμαρχος Λαρισαίων κα Καραλαριώτου, περιφερειακοί σύμβουλοι,  οι πρόεδροι και ΔΣ των συλλόγων τρίτεκνων Θεσσαλονίκης,  Χαλκιδικής,  Λάρισας,  Μαγνησίας,  Καρδίτσας και  Φαρσάλων καθώς και πλήθος κόσμου.

 

Εκδήλωση για το δημογραφικό Περιφέρεια Θεσσαλίας και ΕΝ.ΠΕ.

Ανακοίνωσή 13/2019

 

Εκδήλωση για το δημογραφικό διοργανώνουν  η Περιφέρεια Θεσσαλίας  και ΕΝ.ΠΕ. τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου με θέμα: <<Η δημογραφική κατάρρευση της Ελλάδας». στο Δ.Ω.Λ. (Δημοτικό Ωδείο Λάρισας).

Πρόγραμμα της εκδήλωσης:
* 18.00: Έναρξη.
* 18.15-18.30: Χαιρετισμοί:
  • Κωνσταντίνος Αγοραστός, περιφερειάρχης Θεσσαλίας και πρόεδρος ΕΝΠΕ.
  • Φωτεινή Βρύνα, επικεφαλής Τομέα Ισότητας ΕΝΠΕ.
* 18.30 – 19.30: Ομιλίες
  • Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος.
  • Φαίη Μακαντάση, Research Analyst της ομίλου ερευνών και ανάπτυξηςdiaNEOsis
  • Βασίλειος Θεοτοκάτος, πρόεδρος Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.
  • Εμμανουήλ Αχλαδιανάκης, εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Τριτέκνων Ελλάδος.
  • Αντώνης Ντιούδης, πρόεδρος Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Τριτέκνων.
* 19.30 – 19.45: παρεμβάσεις εκπροσώπων κομμάτων.
Την εκδήλωση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Γιώργος Αυτιάς.
Χορηγός επικοινωνίας: Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ».
Με τη συμμετοχή της Ιεράς Μητρόπολης Λαρίσης και Τυρνάβου.

 

 

 

Προμήθεια καρτών εισόδου για κοπή Βασιλόπιτας

Ανακοίνωσή 12/2019

Για την καλύτερη διεξαγωγή της εκδήλωση  και ευχαρίστηση των παρευρισκομένων κατά την  κοπής  πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιανουαρίου 2019 στο Κέντρο διασκεδάσεως Village,  Παρακαλούνται τα μέλη και οι φίλοι των τρίτεκνων να προμηθευτούν τις προσκλήσεις εισόδου για την εκδήλωση από τα Γραφεία του συλλόγου Παπαναστασίου 52 στον 3ος Όροφο πρώην Α΄ ΔΥΟ Λάρισας την Τετάρτη 18:00 έως 21:00 και την Πέμπτη το Πρωί 10:00 έως 12:00. ώστε  να υπάρξει μέριμνα  {προετοιμασίας – προμήθειας φαγητού από το κατάστημα)  για  ποιοτικότερο φαγητό και άμεσο σερβίρισμα, καθώς και  εξασφάλιση κάρτας εισόδου.

Τιμήθηκε ο  Σύλλογος Τρίτεκνων Νομού Λάρισας  για τη συνεισφορά στο έργο του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δ. Λαρισαίων

Ενημερωτική Ανακοίνωση 11/2019

Τιμήθηκε ο  Σύλλογος Τρίτεκνων Νομού Λάρισας  για τη συνεισφορά στο έργο του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δ. Λαρισαίων

Τιμητική εκδήλωση για τους φορείς που ανταποκρίθηκαν και συνεισέφεραν, στο έργο του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λαρισαίων,  πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019  στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας –Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα.

Απενεμήθησαν τιμητικοί έπαινοι σε πάνω από 300 φορείς, Συλλόγους, σχολεία, επιχειρήσεις, ιδιώτες κ.ά. που συνέβαλαν στο έργο του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λαρισαίων. Ανάμεσα στους φορείς που τιμήθηκαν  ήταν και ο  Σύλλογος Τρίτεκνων Νομού Λάρισας

epainos skan12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

Εθιμοτυπική Επίσκεψη του Δ.Σ. στον Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου -Σεβασμιότατο Ιερώνυμο

Ενημερωτική Ανακοίνωση 10/2019

Οι Τρίτεκνοι Λάρισας στον Ιερώνυμο

Την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 το πρωί, επισκέφτηκαν τον  Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμο στο γραφείο του στο επισκοπείο,  αντιπροσωπεία του  Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Τριτέκνων Νομού Λάρισας, αποτελούμενη από τον πρόεδρο κ. Δημήτριο Γκόβαρη, Λεωνίδα Μουζήθρα, Μαρία Γκλέτου και Κων/νο Μακά.
Το Δ.Σ. των τριτέκνων  ευχήθηκε στο Σεβασμιότατο για την ανάληψη των νέων του καθηκόντων και ακολούθως τον ενημέρωσε για τους στόχους, τις δράσεις  και τις  προτεραιότητές του.
Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης ευχαρίστησε τα μέλη του συλλόγου για την πρωτοβουλία επικοινωνίας και συνεργασίας. Στη συνέχεια αναφερόμενος στην εκδήλωση που διοργανώνεται στη Λάρισα στις 28 Ιανουαρίου 2019  από την Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τον Τομέα Ισότητας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος για  το δημογραφικό όπου θα συμμετέχει και ο ίδιος, εξήρε τη σημασία της τρίτεκνης οικογένειας για την πατρίδα μας καθώς αμβλύνει το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας.
Επίσης κατά την διάρκεια της συναντήσεως ο Σεβασμιότατος και τα μέλη του Συλλόγου αντάλλαξαν απόψεις και σκέψεις συνεργασίας σε διάφορα κοινωνικά, φιλανθρωπικά και πολιτιστικά θέματα. Ο Σεβασμιότατος εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή του στο έργο του συλλόγου και την  προώθηση των αιτημάτων των τριτέκνων.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΠΟΤΤΕ και ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

Ενημερωτική Ανακοίνωση 09/2019

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, πίνακας και εσωτερικός χώρος
Η εικόνα ίσως περιέχει: 10 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα κάθονται και εσωτερικός χώρος
Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα κάθονται και εσωτερικός χώρος

 

Στις 13 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η Γενική Συνέλευση της ΟΠΟΤΤΕ και κοπή βασιλόπιτας, όπου μεταξύ άλλων αποφασίσθηκε και το παρακάτω Ψήφισμα.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νο 2 / 2019 – ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΣ ΤΗΣ ΟΠΟΤΤΕ

Η Γ.Σ. της ΟΠΟΤΤΕ απευθύνεται σε όλους τους  τρίτεκνους  της χώρας, αλλά και στους βουλευτές και τα πολιτικά κόμματα.

Διεκδικούμε το δικαίωμα των παιδιών μας, των οικογενειών μας να ζούμε με αξιοπρέπεια!

Απαιτούμε :

1)      Την λήψη μέτρων ενίσχυσης της οικογένειας, για την αντιμετώπιση του Δημογραφικού στη χώρα μας

2)      Την εξομοίωση των  πολύτεκνων  οικογενειών δηλ. όλων  των οικογενειών  με 3 ή περισσότερα παιδιά, με θετική αντιμετώπιση.

3)      Διευκόλυνση με έκπτωση , των τρίτεκνων οικογενειών  στις μεταφορές σε αστικά και υπεραστικά λεωφορεία, τρένα και πλοία

4)      Κατοχύρωση της ποσόστωσης σε όλες τις  προσλήψεις  του Δημοσίου της θετικής διάταξης του άρθρου 25 του νόμου  4440/2016 για τις  τρίτεκνες οικογένειες, σαν ελάχιστο μέτρο δημογραφικής πολιτικής.

5)      Εκφράζουμε τη διαμαρτυρία μας για την πρόταση του Υπ. Παιδείας για τους διορισμούς εκπαιδευτικών και ζητάμε

·         Την κατοχύρωση της ποσόστωσης προσλήψεων μόνιμου  προσωπικού στο Υπ. Παιδείας όπως  ορίζει ο Ν. 4440/2016

·         Την διατήρηση της ποσόστωσης πρόσληψης  αναπληρωτών τριτέκνων στο 20%

6)      Την εξασφάλιση του δικαιώματος των τριτέκνων και των παιδιών τους , να είναι τρίτεκνοι. θεωρούμε πως η απαράδεκτη νομοθετική ρύθμιση  όπου μόλις  ένα παιδί της οικογένειας  γίνεται 25 χρονών , η τρίτεκνη οικογένεια χάνει τα όποια ευεργετήματα στις προσλήψεις  πρέπει να αλλάξει.

Κατ’ ελάχιστον ζητάμε, οι οικογένειες να διατηρούν το ευεργέτημα στις προσλήψεις στο δημόσιο όταν και το μικρότερο παιδί συμπληρώσει τα 30 έτη.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 2190/1994 ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Ενημερωτική Ανακοίνωση Νο 08 / 2019

Διευρύνονται τα όρια ηλικίας για τους τρίτεκνους στο Δημόσιο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νο 3 / 2019 ΟΠΟΤΤΕ

ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 2190/1994 ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

ο  Δ.Σ  της Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε., ύστερα από συνεχείς συναντήσεις και επαφές με την Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κα. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση, σήμερα Δευτέρα 14-01-2019, να ανακοινώσει προς τις Τρίτεκνες Οικογένειες της Ελλάδας ότι:

     Ο μέχρι  τώρα υφιστάμενος νόμος που λειτουργούσε ως ‘’κόφτης’’ και απαγόρευε στα παιδιά των Τρίτεκνων Οικογενειών να συμμετέχουν σε κάθε είδους διαγωνισμό προσλήψεων κλπ, από  την στιγμή που το πρώτο παιδί υπέρβαινε το 25ο έτος της ηλικίας , παύει να υφίσταται.

    Από τώρα  και στο εξής θα μπορούν να περιλαμβάνονται παιδιά μέχρι ηλικίας 30 ετών  ( το τελευταίο) , ανεξάρτητα από την ηλικία και την οικογενειακή κατάσταση των δύο πρώτων παιδιών.

    Γίνεται έτσι ένα σημαντικό βήμα προς την πλήρη θεσμική εξομοίωση με τους πολύτεκνους για την οποία η Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε. θα συνεχίσει να αγωνίζεται με κάθε τρόπο , προκειμένου να υπάρξει πλήρης και οριστική ικανοποίηση του κυρίαρχου αιτήματος μας.

Σας επισυνάπτουμε το Άρθρο 64 στο Σχέδιο Νόμου

Ενδυνάμωση Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις

 

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Ενημερωτική Ανακοίνωση Νο 07 / 2019

Αποτέλεσμα εικόνας για κοπη πιτα 2019

Αγαπητοί φίλοι και μέλη

Ο Σύλλογος Τρίτεκνων Νομού Λάρισας σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας στην επετειακή   καθιερωμένη, εορταστική εκδήλωση κοπής βασιλόπιτας.

Θα πραγματοποιηθεί στο 26 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 20:30 στην αίθουσα δεξιώσεων Village στο 4ον χιλ. Λάρισας – Νίκαιας.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι κι εφέτος, ο Σύλλογός μας, θα βραβεύσει  παιδιά οικογενειών – μελών του Συλλόγου Τρίτεκνων Ν. Λάρισας για την εισαγωγή τους σε κρατικά Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι εσωτερικού και Κύπρου για το 2018 και θα χαρίσει όμορφα δώρα σε όσα θα παραστούν στην εκδήλωση.

O τυχερός που θα του τύχει του φλουρί της βασιλόπιτας θα κερδίσει  ένα δώρο έκπληξη.

Λοιπόν: Σάββατο, 26-1-2019  η τρίτεκνη οικογένεια  διασκεδάζει. Πού διασκεδάζουμε: Στη φιλόξενη αίθουσα Village . Τι ώρα διασκεδάζουμε: Από τις 20.30 και όσο …αντέξουμε. Τι θα ξοδέψουμε: 12 ευρώπουλα για τους ενήλικες (NO LIMIT στο πότο) και 7 ευρώπουλα για τα παιδιά (NO LIMIT στα  αναψυκτικά). Ελπίζουμε να πετύχουμε  το μεγάλο χαμόγελο που χάσαμε με τις συχνές περικοπές επιδομάτων και υπερφορολόγισης των παιδιών  μας.

Ελάτε να διασκεδάσουμε με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, από ορχήστρα δέκα μουσικών οργάνων και άριστους τραγουδιστές, όπως ο  Μιχάλης Χωτος (μπουζούκι), η Χριστίνα Ιερωνυμάκη (τραγούδι), ο Σπύρος Μαγαλιός (κιθάρα),  Αγριόδημος δημοτικό τραγούδι και Φροξυλιάς στο κλαρίνο κ. α.

Τιμή πρόσκλησης 12.00 ευρώ το άτομο, στην οποία περιλαμβάνονται : σαλάτα και φέτα ανά τέσσερα άτομα, χοιρινή ή μπιφτέκι ή φιλέτο κοτόπουλο και κρασί,  παιδικό μενού με χάμπουργκερ πατάτες χυμό ή κοτοπουκιές  για τα παιδιά,  αναψυκτικά, νερό εμφιαλωμένο σε απεριόριστη κατανάλωση.
Δηλώσεις συμμετοχής  στα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου.

Ξέρουμε να συμμετέχουμε, ξέρουμε να διασκεδάζουμε!

Σας περιμένουμε όλους! Η παρουσία σας είναι για μας η δύναμή μας.
Σας ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε, στην εκδήλωση του Συλλόγου

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ!

Με εκτίμηση,

Το Δ.Σ

 

.

 

Αρέσει σε %d bloggers: