Επίδοµα θέρµανσης: Τι αλλάζει στα περιουσιακά κριτήρια

Ενημερωτική Ανακοίνωση Νο69/2018

Επίδοµα θέρµανσης: Τι αλλάζει στα περιουσιακά κριτήρια

Το φετινό επίδοµα πετρελαίου θέρµανσης όχι µόνο θα είναι µεγαλύτερο φέτος, αλλά θα το λάβουν και περισσότερα νοικοκυριά

Σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση που υπεγράφη, το φετινό ποσό της επιδότησης αυξάνεται σε σχέση µε αυτό που δόθηκε πέρυσι. Συγκεκριµένα, από 0,125 ευρώ ανά λίτρο πετρελαίου θέρµανσης αυξάνεται σε 0,160 ευρώ ανά λίτρο πετρελαίου θέρµανσης.

Tι λέει η απόφαση:

Δικαιούχοι του επιδόµατος είναι τα φυσικά πρόσωπα που έχουν:
Α) Ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα 12.000 ευρώ για άγαµο,

20.000 ευρώ για έγγαµο και

22.000 ευρώ για µονογονεϊκές οικογένειες,

το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Β) Ακίνητη περιουσία η αξία της οποίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 130.000 ευρώ για τους άγαµους, και το ποσό των 250.000 ευρώ για τους έγγαµους και τις µονογονεϊκές οικογένειες.

Κλιµατικές ζώνες  (πίνακες 1 και 2).

Ανεξαρτήτως ζώνης, για κάθε κατοικία χορηγείται επίδοµα σε άγαµους για τα πρώτα 80 τετραγωνικά µέτρα,

και σε έγγαµους και µονογονεϊκές οικογένειες για τα πρώτα 100 τετραγωνικά µέτρα.

Με βάση τα παραπάνω, το µέγιστο ποσό που µπορούν να λάβουν τα επιδοτούµενα νοικοκυριά διαµορφώνεται ως εξής:

Ζώνη Α‘: 400 ευρώ (από 312,5 πέρυσι)

Ζώνη Β‘: 240 ευρώ (από 187,5)

Ζώνη Γ‘: 128 ευρώ (από 100)

Ζώνη : 80 ευρώ (από 62,5).

Το διάστηµα χορήγησης του επιδόµατος θα αφορά στις αγορές πετρελαίου θέρµανσης από 15 Οκτωβρίου 2018 µέχρι και 30 Απριλίου 2019, ύστερα από σχετική αίτηση που υποβάλλεται έως την 31η Μαΐου 2019.

Η υποβολή των αιτήσεων και η ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωµής θα γίνονται ηλεκτρονικά µέσω εφαρµογής στο TAXISNET.

Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2019,

η πληρωµή θα γίνει έως τις 15 Φεβρουαρίου 2019.

Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από τις 16 Ιανουαρίου  2019 έως 31 Μαΐου 2019,

η πληρωµή θα γίνει έως τις 28 Ιουνίου 2019.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης,

παρέχεται το δικαίωµα στον αιτούντα να υποβάλει αίτηση επανεξέτασης µέχρι τις 15 Ιουλίου 2019,

 και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο αιτών είναι δικαιούχος, τότε το επίδοµα καταβάλλεται έως τις 11 Νοεµβρίου 2019