Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣH

Της Επαναληπτικής Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μελών του μη κερδοσκοπικού Σωματείου με  την επωνυμία

« ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ»

που εδρεύει στην Λάρισα Μεγάλου Αλεξάνδρου 16α, ΤΚ 41222, ΑΦΜ 99735743, ΔΟΥ Α’ Λάρισας, έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 30/20-5-2013 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Λάρισας (Εκουσία Διαδικασία) και έχει καταχωρηθεί με αύξοντα αριθμό 21/22-05-2013 στο Βιβλίο Σωματείων του πρωτοδικείου Λάρισας την 22/05/2013.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου, καλούνται τα μέχρι 9/03/2017 ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη αυτού, στην επαναληπτική ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 9η Μαρτίου 2017, ημέρα πέμπτη  και ώρα 18:30, στην αίθουσα του  Εμπορικού Επιμελητηρίου Λάρισας επί της οδού Παπακυριαζή 44 Λάρισα προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2016.
  2. Οικονομικός Απολογισμός για το διαχειριστικό έτος 2016 και παρουσίαση της έκθεσης της  Ελεγκτικής Επιτροπής.
  3. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων – οικονομικού απολογισμού 2016 Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των  μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη των πράξεών τους.
  4. Πρόγραμμα δράσεων και έγκριση προϋπολογισμού για το έτος 2017.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν τα «οικονομικώς ενήμερα» για το έτος 2017 μέλη του Συλλόγου, έχοντας μαζί τους την κάρτα μέλους και την ταυτότητά τους.

Κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης θα μπορούν να γίνονται ανανεώσεις αλλά δεν θα γίνονται εγγραφές νέων μελών.

               Ο  Πρόεδρος                                                     Ο  Γραμματέας

Δημήτριος  Γκόβαρης                                   Δημήτριος  Μπουλούμπασης