Καθορισμός Δικαιολογητικών για την Κάλυψη Ποσοστού 10% των Προκηρυσσομένων Θέσεων Υποψηφίων Ειδικών Κατηγοριών (Τρίτεκνοι)

Το παρακάτω  αναρτημένο είναι  μέρος της υπουργικής απόφασης και μόνο αυτό που αφορά τους τρίτεκνους.

Αν θέλετε για περισσότερα ανατρέξετε στην υπουργική απόφαση (Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2017 ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824)

 

Θέμα: Καθορισμός των δικαιολογητικών – εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 6,7 και 8 του αρ. 25 του ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

                                       Άρθρο 2 

Καθορισμός δικαιολογητικών των υποψηφίων ειδικών κατηγοριών.

3. Τρίτεκνοι ή τέκνα τριτέκνων

α) Για την απόδειξη της ιδιότητας του τρίτεκνου ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας για την κάλυψη ποσοστού 10% των προκηρυσσομένων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα, ιδιότητα την οποία αποκτούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, απαιτείται να προσκομίζουν:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή της κοινότητας ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου {(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (Φ.Ε.Κ. 457/Β΄/2014)} που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόμο κτήση της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.

β) Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου πρέπει να περιλαμβάνει:

  1. i) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως γονέας με τρία τέκνα: -Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του.

-Ημερομηνία τελέσεως του   γάμου τους

-Τα από το γάμο αυτό τέκνα.

-Τα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της συζύγου του τέκνα,   τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.

-Τα εκτός γάμου τέκνα για την μητέρα.

-Τα εκτός γάμου τέκνα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.

– Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.

  1. ii) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας:

– Ονοματεπώνυμο των γονέων και ημερομηνία του γάμου τους. -Ονοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο αυτό αδελφών του.

-Τα από άλλο ή άλλους γάμους των γονέων του τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.

-Τα εκτός γάμου τέκνα της μητέρας του.

-Τα εκτός γάμου τέκνα του πατέρα του, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.

–   Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.

–   Ημερομηνία γάμου όλων των αδελφών του (αν είναι άγαμα να γίνει μνεία)

γ) Εκτός από το πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον:

  1. i) Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας. Επισημαίνεται ότι εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:

– Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), – Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), – Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.),

– Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και – Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος.

  1. ii) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ιδίου του υποψηφίου ή τέκνου ή αδελφού του, ανάλογα με την περίπτωση, βεβαίωση αναγνωρισμένης τριτοβάθμιας σχολής πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα σπουδών .

iii)      Σε περίπτωση που τέκνο ή αδελφός υποψηφίου, ανάλογα με την περίπτωση, διανύει τη στρατιωτική του θητεία, βεβαίωση των αρμόδιων αρχών.

  1. iv) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων υποψηφίων ή διαζύγιο ή διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους, ο γονέας που συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρωμένα αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή

άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αποκτήσει ή διατηρεί τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων.

                                                           Άρθρο 4

Κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 6, 7 και 8 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, για την πλήρωση των προκηρρυσομένων θέσεων, ισχύ έχουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ.42948/10-12-2003 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Πλήρωση θέσεων του Δημόσιου Τομέα» (ΦΕΚ 1854/Β΄/2003) για τις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων των φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.

                                                                  Άρθρο5

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ