ΘΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι από 3/7/2015 το γραφείο θα λειτουργεί

ΠΡΩΙ: Δευτέρα 10:00-12:00

ΑΠΟΓΕΥΜΑ: Τρίτη & Παρασκευή 18:00 – 20:00

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ

potoy

Η κα Ποτού Ανδρομάχη ιδιοκτήτρια ενοικιαζόμενων δωματίων στην Κουτσουπιά τηλ.6980121516 / 6973747259 εκτός από τις ειδικές τιμές που προσφέρει στα μέλη μας (30 ευρώ τη βραδιά για γκαρσονιέρα και 1300 ευρώ για σεζόν) προσφέρει 5 ημέρες δωρεάν διαμονή από 20 Αυγούστου και μετά σε μία οικογένεια που έχει ανάγκη (εισόδημα κάτω από 17000 ευρώ).  Η επιλογή θα γίνει με κλήρωση σε μέλη μας που έχουν ανανεώσει ή εγγραφεί έως 31/07/2015. Παρακαλούμε όσα μέλη έχουν τα εισοδηματικά κριτήρια και επιθυμούν να λάβουν μέρος στην κλήρωση να προσέλθουν στα γραφεία μας να το δηλώσουν καταθέτοντας ένα πρόσφατο εκκαθαριστικό τις ώρες λειτουργίας του γραφείου.

ΕΤΟΙΜΟ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Ξεκινά η διαδικασία για την Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή. Η ΟΠΟΤΤΕ παρακολουθεί το θέμα και θα κάνει πιο αναλυτικές ανακοινώσεις αφού λυθούν συγκεκριμένες απορίες που έχουν διατυπωθεί και ήδη έχουν τεθεί στους αρμόδιους τα πρώτα ερωτήματα. Μια πρώτη βασική ενημέρωση είναι η παρακάτω. Σε κάθε περίπτωση η ΟΠΟΤΤΕ θεωρεί ότι τα εισοδηματικά κριτήρια είναι ιδιαίτερα χαμηλά, όμως υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις όσον αφορά στο τι δέχονται ως πραγματικό εισόδημα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Με την υπ’αριθ. Δ23/οικ.19162/1277/05-05-2015 Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια των ωφελούμενων. Ως έτος αναφοράς των κριτηρίων επιλογής των ωφελουμένων ορίζεται το οικονομικό έτος 2015 (φορολογικές δηλώσεις οικονομικού έτους 2015 -χρήση 2014).

-Ως «άτομα» νοούνται, τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα (άγαμα, διαζευγμένα, σε διάσταση ή σε χηρεία) που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση.
-Ως «οικογένεια» νοείται, η ενότητα φυσικών προσώπων, που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη ή ένα έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη.

-Ως εξαρτώμενα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4172/13 θεωρούνται:

α. Τα άγαμα τέκνα, εφόσον:

− είναι ανήλικα ή είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

β. Τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα σε χηρεία:

− τέκνα ενός ή και των δυο συζύγων/γονέων

− αδελφοί και αδελφές ενός εκ των δυο συζύγων/γονέων

γ. Οι ανιόντες

δ. Τα ανήλικα που στερούνται και των δυο φυσικών τους γονέων και έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με έναν εκ των δυο συζύγων/γονέων της οικογένειας, εφόσον δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που αναθέτει την επιμέλεια σε άλλο πρόσωπο.
-Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α, γ και δ, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.

-Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης β δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.
-Ως «άστεγοι» θεωρούνται τα άτομα που διαμένουν, σε δημόσιους ή εξωτερικούς χώρους, διανυκτερεύουν σε ξενώνες ύπνου ή διαβιούν σε προσωρινά ή πρόχειρα καταλύματα, τα οποία δεν πληρούν τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και δεν διαθέτουν τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.
• Τα Κριτήρια επιλεξιμότητας είναι:

Α. Εισοδηματικά κριτήρια

Το εισόδημα του ωφελούμενου, όπως προκύπτει από την φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια πραγματικού εισοδήματος: 3.000€ ετησίως για μεμονωμένο άτομο και 4.500€ ετησίως για το ζευγάρι, προσαυξανόμενο κατά 1.500€ για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900€ ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας. Στη μονογονεϊκή οικογένεια το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας.

Ενδεικτικά παρατίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Οικογενειακή κατάσταση


Ετήσιο Εισόδημα        Μηνιαίο Εισόδημα

Μεμονωμένο άτομο      3.000€  -250€

Οικογένεια χωρίς ανήλικο εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 ανήλικο εξαρτώμενο

μέλος 4.500€  -375€

Οικογένεια με 1 ανήλικο εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη

5.400€  -450€

Οικογένεια με 2 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη

6.300€  -525€

Οικογένεια με 3 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη

7.200€  -600€

Οικογένεια με 4 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 5 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη 8.100€  -675€

Πραγματικό εισόδημα: νοείται το συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα όλων των κατηγοριών (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης), που έλαβαν όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας στη διάρκεια του οικονομικού έτους − μετά την αφαίρεση των φόρων, των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, των κρατήσεων του Ν. 4093/2012 ή υπέρ δημοσίου, της εισφοράς αλληλεγγύης του Ν. 3986/2011. Στο συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο.

Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται: α. αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια διαβίωσης β. Διατροφές που καταβάλλονται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση, ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο, το επίδομα αναδοχής, καθώς και το εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 4172/2013.

Β. Περιουσιακά κριτήρια.

α. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ.

β. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.

γ. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις ατόμων και οικογενειών τα οποία έχουν στην ιδιοκτησία τους αεροσκάφη, ελικόπτερα IX, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες), και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών.

Εξαιρέσεις: Δεν ωφελούνται των παροχών

α. Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

β. Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) ή είναι ωφελούμενοι του Προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων του αρ. 9 του Ν.2716/1999.

γ. Άτομα ή οικογένειες, οι οποίοι είναι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» και για όσο διαρκεί η υλοποίηση του προγράμματος.
δ. Άτομα τα οποία αν και είχαν την υποχρέωση, δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2 και Ε3) και δήλωση ακίνητης περιουσίας για το τελευταίο οικονομικό έτος, δεν ωφελούνται των παροχών της παρούσας απόφασης, εκτός εάν υποβάλουν εκπρόθεσμα τις αντίστοιχες δηλώσεις. Η παρούσα εξαίρεση δεν αφορά στην ομάδα των αστέγων.

ΝΕΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΜΑΡΑΓΚΟΖΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ Βόλου 112 Λάρισα τηλ. 2410-286640 κιν. 6974945424 : Έκπτωση 20% με την επίδειξη της κάρτας τριτέκνων. Εξαιρείται το Ψωμί

 

ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ Π. ΦΙΛΙΠΠΟΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ τηλ. 2410-591538 κιν. 6972216214 : Παροχή έκπτωσης 15% στις παρεχόμενες υπηρεσίες με την επίδειξη της κάρτας τριτέκνων.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Ο Σύλλογος Τριτεκνων Νομού Λάρισας,το βιβλιοπωλείο «Βιβλιογνώση» και η συγγραφέας Εύη Γίτσα σας περιμένουν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου και ώρα 6.30 μμ με την Ανασεμιώ και τους φίλους της για μία δροσερή καλοκαιρινή συνάντηση στο χώρο του βιβλιοπωλείου Νικοτσάρα 7.

Μην λείψει κανείς!