ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ – ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

Α/Α

ΠΑΡΟΧΗ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ

Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Μερική απασχόληση στο Δημόσιο (Ν.3250/04) στους ΟΤΑ και στα νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

ΝΑΙ

Μερικώς. Δεν περιλαμβάνονται οι τρίτεκνοι για προσλήψεις ορισμένου χρόνου. Το ποσοστό 10% είναι για πολύτεκνους και τρίτεκνους μαζί. Θα καλύπτονται οι θέσεις πρώτα από τους γονείς με τα περισσότερα από τρία τέκνα και αν υπάρχει κενή θέση από το 10% τότε θα δίνεται σε τρίτεκνο

Μεταθέσεις

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ μόνο σε δημόσιους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους.

Προσλήψεις Προσωπικού

ΝΑΙ

Δεν ισχύει για κατηγορία προσωπικού ΥΕ. Λόγω του ότι συνήθως οι προκηρυσσόμενες θέσεις είναι λίγες (κάτω από 10) ουσιαστικά δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί έστω και μια θέση. Πέραν τούτου παράτυπα γίνεται περαιτέρω κατηγοριοποίηση και μειώνεται ο αριθμός των θέσεων.

Διορισμός ή πρόσληψη προστατευόμενων σε Δημόσιες Υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ

ΝΑΙ

3%

ΝΑΙ

2%

Εισαγωγή στις Σχολές της ΕΛ.ΑΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Σχολές Εμπορικού Ναυτικού

Φοροαπαλλαγές

Μειωμένη Θητεία

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις

ΙΕΚ Εκπαίδευσης

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ Έπονται πάντα των πολυτέκνων

ΟΧΙ

Εισαγωγή στις ΑΣΣΕΙ – ΑΣΣΥ (Στρατιωτικές Σχολές των Ε.Δ.)

ΝΑΙ

ΝΑΙ Από το 2008-2009

Εξαίρεση από την διαθεσιμότητα Δημοσίων Υπαλλήλων (Ν.4172/2013)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αλλά Οι τρίτεκνοι υπάλληλοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται κατά προτεραιότητα (Ν. 4172/13 αρ.91 & ΦΕΚ 2208/6-9-13)

Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία είναι ελεύθερη, χωρίς την καταβολή αντιτίμου από 1/4/2015 (ΦΕΚ 2916 τ.Β/2015)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ιδιότητα

Εκπρόσωπος στην Επιτροπή για την πολυτεκνική ιδιότητα και δικαιούχου παροχών

ΝΑΙ Πολυτεκνική και ισόβια

ΝΑΙ

ΟΧΙ Αλλά δικαιούχοι παροχών κατά περίπτωση

ΟΧΙ εκτός από την αντίστοιχη επιτροπή του υπουργείου υγείας πρόνοιας

Εισιτήρια μειωμένα ΟΣΕ

Υπεραστικά ΚΤΕΛ

Αστικά Λεωφορεία

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ σε συγκεκριμένα ΚΤΕΛ

ΟΧΙ

Άδειες ΤΑΞΙ

Άδεια κυκλοφορίας ΙΧ Λεωφορείου

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Μειωμένα δικαστικά έξοδα

Προσωπική κράτηση Πολυτέκνων

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Εκπτώσεις τελών καθαριότητας και Ύδρευσης

ΝΑΙ

ΝΑΙ σε ορισμένους μόνο Δήμους

Ενίσχυση από Δήμους

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Μετεγγραφές φοιτητών

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Σίτιση –  στέγαση φοιτητών

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Πολυτεκνικά επιδόματα

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Μειωμένα τέλη ΔΕΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ (με εισοδηματικά κριτήρια)

Παραχώρηση κατοικιών χωρίς κλήρωση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εκπτώσεις και προτεραιότητα για βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

ΝΑΙ

ΝΑΙ σε ορισμένους Δήμους

Παροχή υπό προϋποθέσεις Προϊόντων (τρόφιμα κ.α.)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Τοκετός (δωρεάν υπό προϋποθέσεις)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εκπρόσωπος στις επιτροπές του ΟΑΕΔ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Τα στοιχεία του πίνακα ενδέχεται να τροποποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή.

 

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Α21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοίκησης του ΟΓΑ από την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013, δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης σε όσους έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά την Αίτηση-Δήλωση Α21, για την χορήγηση του οικογενειακού επιδόματος από τον ΟΓΑ (Ενιαίο Επίδομα στήριξης τέκνων και Ειδικό Επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις διορθώσεις στην Αίτηση-Δήλωση Α21, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Στην συνέχεια, οι αιτούντες θα πρέπει να προσκομίσουν άμεσα στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ, του Δήμου κατοικίας τους, τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πλην του εντύπου Ε1) που έχουν επιλέξει κατά τη συμπλήρωση της Αίτησης-Δήλωσης Α21, προκειμένου να ελεγχθούν από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΓΑ.