Monthly Archives: Σεπτεμβρίου 2013

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ – ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ – ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΑ – ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ – ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ

 • ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΥ ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ-ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ-ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΑ-ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ Παναγούλη 58 Λάρισα τηλ.2410612788: Με την επίδειξη της κάρτας τριτέκνων έκπτωση 10% & 20%.
 • ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΡHOME STYLE ΑΚΡΙΒΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ρούσβελτ & Πατρόκλου, Λάρισα τηλ. 2410597110: Με την επίδειξη της κάρτας τριτέκνων έκπτωση 15%
 • <<Ενα σπίτι σαν κρεμάστρα>> 28ης Οκτωβρίου και Παλαμά 12 τηλ.2410 288636 Είδη σπιτιού-χειροποίητο αντικείμενο -οργάνωση εκδηλώσεων .Το κατάστημα προσφέρει στα μέλη του συλλόγου Ν. Λάρισας όλα του τα είδη με έκπτωση 10% (εξαιρείται η περίοδος των εκπτώσεων ).

ΝΟΜΟΣ 4186 ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΘΡΟ 34 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΑΕΙ (ΜΕΤΤΕΓΡΑΦΕΣ)

Για να διαβάσετε όλο το νόμο πατήστε εδώ nomos-4186-2013-fek193

Άρθρο 34

Μεταφορά θέσεων εισαγωγής σε Α.Ε.Ι.

1. Όλοι οι επιτυχόντες που είτε έλαβαν μέρος στις ε-

ξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους

2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 είτε έκαναν χρήση

της βεβαίωσης πρόσβασης των δύο προηγούμενων, της

εισαγωγής τους, ετών και κατετάγησαν σε θέση εισαγω-

γής σε Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

τεκμαίρουν δικαίωμα μεταφοράς της θέσης εισαγωγής

τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, εφόσον το ετήσιο

κατά το έτος 2012 εισόδημα του δυνητικά δικαιούχου και

των μελών της οικογενείας του δεν ξεπερνά το ποσό

των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ κατά κεφαλήν. Για τις

μονογονεϊκές οικογένειες και τους επιτυχόντες που πά-

σχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ’ α-

ριθμ. Φ.151/122732/Β6 (Β΄ 1612/2010) κοινής υπουργι-

κής απόφασης παθήσεις ή έχουν πραγματοποιήσει δω-

ρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συγγενή α΄ ή β΄

βαθμού ή οι γονείς ή κηδεμόνες αυτών, ένας εκ των δύο

ή και οι δύο αθροιστικά, έχουν αποδεδειγμένα συμπλη-

ρώσει οχτώ (8) μήνες ανεργίας εντός του έτους 2013, το

ανωτέρω εισόδημα υπολογίζεται στο διπλάσιο ήτοι δε-

καοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ κατά κεφαλήν και το, κα-

τά τα ανωτέρω, δικαίωμα μεταφοράς θέσης αφορά και

στους επιτυχόντες που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πα-

νελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2009-2010.

2. Η κατά τα ανωτέρω μεταφορά της θέσης πραγματο-

ποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-

σκευμάτων και επιτρέπεται μόνο από Πανεπιστήμιο σε

Πανεπιστήμιο ή από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι.. Ο αριθμός των μετα-

φερόμενων θέσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 15%

του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Σχολή ή Τμή-

μα που εδρεύει στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης

και το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων στις υ-

πόλοιπες Σχολές ή Τμήματα. Από τις διατιθέμενες θέ-

σεις το 10% θα διατεθεί στους εισακτέους της σχολικής

χρονιάς 2009-2010, το 30% θα διατεθεί στους εισακτέ-

ους της σχολικής χρονιάς 2010-2011, το 30% στους ει-

σακτέους της σχολικής χρονιάς 2011-2012 και το 30%

στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2012-2013.

3. Οι δικαιούχοι μεταφοράς δύνανται να υποβάλουν

σχετική αίτηση προς την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουρ-

γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για αντίστοιχα Τμήμα-

τα έως δύο διαφορετικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι..

4. Κριτήρια κατάταξης των δυνητικά δικαιούχων ανά

Σχολή ή Τμήμα είναι με σειρά προτεραιότητας τα κάτωθι:

α) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου και των

μελών της οικογενείας του κατά το έτος 2012, κατά αύ-

ξουσα κατανομή,

β) Ο δικαιούχος να πάσχει από τις αναφερόμενες στο

παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ151/122732/Β6 (Β΄ 1612/

2010) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχει

πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών

σε συγγενή α΄ ή β΄ βαθμού

γ) Ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοι-

τητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο

άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α΄195), εφόσον δεν είναι ήδη

κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου,

που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκ-

κλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδα-

γωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑ.ΙΤ.Ε.),

καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευ-

σης του Υπουργείου Τουρισμού διαφορετικής πόλης της

μόνιμης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος να α-

νήκει στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που συμ-

μετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετά-

σεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

δ) Ο δικαιούχος να είναι μέλος πολύτεκνης ή τρίτε-

κνης οικογένειας, κατά τις κείμενες διατάξεις.

ε) Ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια, ή σύ-

ζυγο που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτη-

μα της υπ’ αριθμ. Φ151/122732/Β6 (Β΄ 1612/2010) κοινής

υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχουν πραγματοποιή-

σει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συγγενή α΄

ή β΄βαθμού ή ο δικαιούχος είναι ορφανός και από τους

δύο γονείς.

στ) Ο δικαιούχος να είναι τέκνο των θυμάτων της τρο-

μοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1

του ν. 1897/1990 (Α΄ 120).

ζ) Τα μόρια εισαγωγής των δυνητικά δικαιούχων, κατά

φθίνουσα σειρά κατάταξης.

5. Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων, τη μεταφο-

ρά της θέσης εισαγωγής, η εξειδίκευση των κριτηρίων

χορήγησης της μεταφοράς, καθώς και κάθε άλλη ανα-

γκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρ-

θρου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας

και Θρησκευμάτων.

6. Η αντιστοιχία των Σχολών και των Τμημάτων των

Α.Ε.Ι. καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας

και Θρησκευμάτων, λαμβάνοντας υπόψιν τους τίτλους

των αντίστοιχων Σχολών, Τμημάτων και των Εισαγωγι-

κών Κατευθύνσεων αυτών, καθώς και τα παρεχόμενα ε-

παγγελματικά δικαιώματα, όπου αυτά υφίστανται. Η α-

πόφαση εκδίδεται μετά από γνώμη της Α.ΔΙ.Π. η οποία

περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα (10) ημε-

ρών από την περιέλευση σε αυτή του ερωτήματος του Υ-

πουργού.

7. Κατ’ εξαίρεση των όσων ανωτέρω, οι επιτυχόντες

των αναφερομένων στην παράγραφο 1 σχολικών ετών

οι οποίοι κατέλαβαν θέση εισαγωγής με την κατηγορία

του 5%, δύνανται με αίτησή τους να μεταφέρουν τη θέ-

ση τους σε όποιο Πανεπιστήμιο, εφόσον πέτυχαν σε

Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι., εφόσον πέτυχαν σε ΤΕΙ, δηλώ-

σουν. Οι θέσεις που θα καταληφθούν από τους ανήκο-

ντες στην κατηγορία αυτή επιτυχόντες, δεν θα υπάγο-

νται στα ποσοστά που αναφέρονται στην παράγραφο 2

και κατά συνέπεια οι επιτυχόντες αυτοί θα καταλάβουν

θέσεις φοίτησης καθ’ υπέρβασιν. Με απόφαση του Υ-

πουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων θα καθορισθεί η

διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των ανωτέρω, καθώς

και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρό-

ντος.

8. Φοιτητές που εισήχθησαν οποιαδήποτε σχολική

χρονιά σε Α.Ε.Ι., και διαρκούσης της φοίτησής τους α-

σθένησαν οι ίδιοι από τις ασθένειες που προβλέπονται

στην παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3794 (Α΄ 156) και η α-

σθένειά τους αυτή έχει διαπιστωθεί ιατρικά σύμφωνα με

την υπουργική απόφαση Φ.151/19785/Β6/12.2.2013,

δύνανται να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους σε αντί-

στοιχη σχολή ή τμήμα του Πανεπιστημίου, εάν τυγχά-

νουν πανεπιστημιακοί φοιτητές ή του Τ.Ε.Ι. εάν φοιτούν

σε Τ.Ε.Ι. που ευρίσκεται στην πόλη της μόνιμης κατοι-

κίας των γονέων τους ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει

εκεί Α.Ε.Ι., στην εγγύτερη πόλη αυτής.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ

 • ΝΤΑΜΑ (κάλτσα – καλσόν, εσώρουχα, πυζάμα) Κύπρου & Νεοφύτου 1 Λάρισα τηλ. 2410288866: Έκπτωση 10% με την επίδειξη της κάρτας τριτέκνων.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ SUPER MARKET- ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 • ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Τα σούπερ μάρκετ «ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ» παρέχουν έκπτωση 5% για όλες τις αγορές πάνω από 20 ευρώ (και στα προϊόντα προσφορών)  με την επίδειξη της θεωρημένης κάρτας μέλους του συλλόγου μας.
 • ΦΑΡΜΑ ΧΑΣΙΩΤΗ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Νίκαια Λάρισας τηλ. 2410922101 κιν. 6976404627: Παροχή έκπτωσης 10% σε όλα τα είδη με την επίδειξη της θεωρημένης κάρτας μέλους του συλλόγου μας.
 • ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ AS ΑΓΟΡΑ Τα σούπερ μάρκετ «AS Αγορά» παρέχουν έκπτωση 5% σε κάθε οικογένεια του Συλλόγου επί του συνόλου των αγορών που θα πραγματοποιήσει στα Καταστήματα. Τα προϊόντα φυλλαδίων και ειδικών προσφορών εντός των καταστημάτων εξαιρούνται από την εν λόγω έκπτωση. Επίσης η έκπτωση δεν ισχύει για το Κατάστημα των Ν.Πόρων Πιερίας.
  Τέλος η έκπτωση θα γίνεται στα ταμεία των καταστημάτων εφόσον το μέλος θα επιδείξει την θεωρημένη κάρτα η οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ.
 • ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΠΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕ 4ο χλμ Λάρισας – Κοζάνης Γιάννουλη (200μ μετά το γήπεδο στη δεξιά πλευρά του δρόμου πριν από το πρατήριο) τηλ. 2410546501-535074. Σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Λάρισας προσφέρει έκπτωση 5% για τις τρίτεκνες οικογένειες με την επίδειξη της κάρτας τριτέκνων. Επιπλέον για αγορές άνω των 100€ δίνει δώρο 5 κιλά πατάτες. Η προσφορά ισχύει μόνο για το κεντρικό κατάστημα ΜΠΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ στο 4ο χλμ Λάρισας-Κοζάνης έως 31/12/2019.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

 • ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΛΕΞΙΟΥ : 1. Φαρσάλων 104 Λάρισα τηλ. 2410616316, 2. Φαρσάλων 164 Λάρισα τηλ. 2410660654, 3. Νίκαια Λάρισας τηλ. 2410921688, κινητό 6936880037. Με την επίδειξη της κάρτας τριτέκνων παρέχουν έκπτωση στα μέλη του συλλόγου μας 20% στα δίδακτρα, καθώς και την φοίτηση των μαθητών της Α΄ και Β΄ Δημοτικού στη προνηπιακή τάξη δωρεάν.
 • CLEVER DEUTSCH ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΓΚΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ: Αγιάς 40 Λάρισα τηλ./fax 2410235734 κινητό 6946560322 email: demian7430@hotmail.com  Με την επίδειξη της κάρτας τριτέκνων παρέχει έκπτωση στα μέλη του συλλόγου μας 20% στα μαθήματα Γερμανικών.
 • ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ (Υπεύθυνη Λίτσα Αντωνίου) : συνοικία Νεράιδα οδός Σίφνου 60 και Μήλου γωνία τηλ. 2410 611319. Με την επίδειξη της κάρτας τριτέκνων παρέχουν έκπτωση στα μέλη του συλλόγου μας 20% στα δίδακτρα.
 • ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΛΕΝΑ ΛΑΛΛΑ – ΠΕΤΜΕΖΑ : 1ο Ελευθερίας 15 Τύρναβος τηλ 2492024414, 2ο Αργυρακούλη 77 Λάρισα τηλ. 2410622655 κιν. 6989703314. Τμήματα Α & Β Δημοτικού δωράν, έκπτωση στους τρίτεκνους 30%.
 • ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Easy Peasy English ΛΙΛΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΗ: Κύπρου και Αριστείδου 16, τηλ: 2410 -256159 κιν. 6985978389 e-mail:easypeasyenglish2014@gmail.com: 40 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ (  ΑΠΟ Α’ SENIORLOWER, PROFICIENCY) (4ΩΡΟ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔA), 25 ΕΥΡΩ  ΤΟ  ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΔΕΛΦΟ/Η ΜΑΘΗΤΟΥ (4ΩΡΟ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔA), 25 ΕΥΡΩ  ΤΟ  ΜΗΝΑ ΓΙΑ ABJUNIOR (4ΩΡΟ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔA)

ΦΕΚ 2208/06-09-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ή ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Μετά από συνεχείς πιέσεις και συναντήσεις της ΟΠΟΤΤΕ με τα αρμόδια υπουργεία υπογράφηκε η ΚΥΑ που αφορά την κινητικότητα – διαθεσιμότητα των τρίτεκνων.

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208

6 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/οικ. 24199

Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικών με τα κριτήρια

και τη διαδικασία για την κατά προτεραιότητα με−

τάταξη ή μεταφορά των τρίτεκνων υπαλλήλων (άρ−

θρο 91 του Ν. 4172/2013, ΦΕΚ 167/Α΄).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Τις διατάξεις του δέκατου εδαφίου της παρ. 2 του

άρθρου 91 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄).

2. Το αριθ. 119/2013 Προεδρικό Διάταγμα «Διορισμός

Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−

τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153 Α΄).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας

απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−

τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η ρύθμιση ειδικότε−

ρων θεμάτων σχετικών με τα κριτήρια και τη διαδικασία

για την κατά προτεραιότητα μετάταξη ή μεταφορά των

τρίτεκνων υπαλλήλων.

Άρθρο 2

Κριτήρια για τη μετάταξη/μεταφορά

Oι τρίτεκνοι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν τεθεί σε κα−

θεστώς διαθεσιμότητας δυνάμει των άρθρων 80, 82 και

93 του Ν. 4172/2013, καθώς και όσοι πρόκειται να τεθούν

εφεξής δυνάμει των άρθρων 81 και 90 του ιδίου νόμου

μετατάσσονται ή μεταφέρονται κατά προτεραιότητα

εφόσον το συνολικό οικογενειακό φορολογητέο εισό−

δημα τους ετησίως, ανέρχεται σε 45.000 ευρώ, όπως

προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας

για το τρέχον (ή ελλείψει αυτού, για το προηγούμενο)

οικονομικό έτος.

Άρθρο 3

Διαδικασία για τη μετάταξη/μεταφορά

Η διαδικασία για την κατά προτεραιότητα μετά−

ταξη ή μεταφορά των τρίτεκνων υπαλλήλων είναι η

οριζόμενη στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/

οικ.22274/9.8.2013 (ΦΕΚ 1992/Β΄) υπουργικής απόφασης.

Οι αιτούντες τη μετάταξη ή μεταφορά τους τρίτεκνοι

υπάλληλοι εγγράφονται κατά σειρά προτεραιότητας

σε διακριτό πίνακα κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη

συνολική μοριοδότησή τους, σύμφωνα με τα κριτήρια

της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9.8.2013 (ΦΕΚ 1992/

Β΄) υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 4

Παράρτημα

Το προσαρτώμενο στην παρούσα απόφαση Παράρ−

τημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Απαραίτητα επικυρωμένα δικαιολογητικά με τα οποία

αποδεικνύεται η αλήθεια και η ακρίβεια των ιδιοτήτων

για την εφαρμογή του δέκατου εδαφίου της παρ. 2 του

άρθρου 91 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄).

Την ιδιότητα του τρίτεκνου αποκτούν (άρθρο 3

Ν. 3454/2006) γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική

μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή

διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων

ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων τα οποία

είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό

τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε ανα−

γνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής

και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα

εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής

ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο)

έτος της ηλικίας τους.

Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με

οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά

(67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οι−

κογενειακής κατάστασης.

α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δή−

μου ή της κοινότητας, που περιέχει όλα τα γεγονότα

των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την

κατά νόμο κτήση της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή

αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής

και

Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του

υπαλλήλου πρέπει να περιλαμβάνει:

1) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του.

2) Ημερομηνία τελέσεως του γάμου τους.

3) Τα από το γάμο αυτό τέκνα.

4) Τα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της

συζύγου του τέκνα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται

αναλυτικά.

5) Τα εκτός γάμου τέκνα για την μητέρα.

6) Τα εκτός γάμου τέκνα για τον πατέρα, αλλά νο−

μιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.

7) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.

Εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστα−

σης απαιτείται επιπλέον:

β) Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου σε ποσοστό εξή−

ντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας

και οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό από τον

οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω

αναπηρία.

γ) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας τέ−

κνου, ανάλογα με την περίπτωση, βεβαίωση αναγνωρι−

σμένης τριτοβάθμιας σχολής πανεπιστημιακής ή τεχνο−

λογικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού

ιδρύματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής από την οποία

να προκύπτει το χρονικό διάστημα σπουδών.

δ) Σε περίπτωση που τέκνο διανύει τη στρατιωτική

του θητεία, βεβαίωση των αρμόδιων αρχών.

ε) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει

ακύρωση του γάμου των γονέων ή διαζύγιο ή διακοπή

της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα

τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους, ο

γονέας πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία

(επικυρωμένα αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή άλ−

λων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει

αποκτήσει ή διατηρεί τη γονική μέριμνα και επιμέλεια

των ως άνω τέκνων.

στ) Στην περίπτωση των ενήλικων άγαμων τέκνων:

− άνω των 18 και μέχρι 20 ετών που δε σπουδάζουν,

απαιτείται βεβαίωση του ΟΑΕΔ, υπογεγραμμένη από

τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του, ότι το

τέκνο είναι εγγεγραμμένο στα μητρώα ανέργων του

ΟΑΕΔ.

− που σπουδάζουν για 2 χρόνια μετά το πέρας των

σπουδών τους και μέχρι 27 ετών, απαιτείται βεβαίωση

της σχολής και βεβαίωση του ΟΑΕΔ, υπογεγραμμένη

από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του,

ότι κατά την ημερομηνία θέσης σε διαθεσιμότητα του

υπαλλήλου, το τέκνο ήταν εγγεγραμμένο στα μητρώα

ανέργων του ΟΑΕΔ.

Σημειώνεται ότι οι ως οι άνω προϋποθέσεις θα πρέπει

να συντρέχουν κατά την ημερομηνία που ο υπάλληλος

υποβάλει αίτηση−υπεύθυνη δήλωση προτίμησης φορέ−

ων υποδοχής για την κατά προτεραιότητα μετάταξη ή

μεταφορά του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΣΗΜΕΡΑ 4/9/2013 ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ

«ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ»

 

 

Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:

 

H καταβολή των νέων οικογενειακών επιδομάτων, του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων (Ν 4093/2012) και του ειδικού επιδόματος τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών (Ν 4141/2013) θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2013 σε 126.802 δικαιούχους, για τους οποίους έγινε οριστική εκκαθάριση του εντύπου Ε1 από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, συμπλήρωσαν σωστά το έντυπο Α21 και κρίθηκαν δικαιούχοι μετά τους σχετικούς ελέγχους. Το ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 43.833.669,81 €.

 

Θα ακολουθήσουν και άλλες καταβολές οικογενειακών επιδομάτων στους υπόλοιπους

δικαιούχους,  σύμφωνα με την πορεία των οριστικών εκκαθαρίσεων που θα μας διαβιβάζεται από την Γ. Γ. Π. Σ.

 

Όπως είναι γνωστό δικαιούχοι είναι πλέον και όσοι έχουν ένα παιδί και πληρούν τα

κριτήρια που θέτει ο Νόμος. Ο ΟΓΑ ενημερώνει για μία ακόμη φορά ότι αυτό που πρέπει να κάνουν, είναι να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μετά την φορολογική τους δήλωση και το έντυπο Α21 μέσω του TaxisNet της Γ. Γ. Π. Σ.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

 • Bellino Παιδικά ρούχα Παναγούλη 33 Λάρισα τηλ. 2410239533: Με την επίδειξη της κάρτας τριτέκνων έκπτωση 15%. Η έκπτωση δεν ισχύει την περίοδο των εκπτώσεων.
 • HAPPY LAND Παιδικά ρούχα Μ. Αλεξάνδρου 16α Λάρισα: Με την επίδειξη της κάρτας τριτέκνων έκπτωση 20%. Η έκπτωση δεν ισχύει την περίοδο των εκπτώσεων και σε είδη προσφορών.
 • Μέλισσα ΔΡΙΝΗ χ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Παναγούλη 45 Λάρισα τηλ. 2410283898: Με την επίδειξη της κάρτας τριτέκνων έκπτωση 10% σε νέες παραλαβές.
 • Καταστήματα click-joom (Παπαναστασίου 33) και  bon bon- joom (Παπακυριαζή 27): Παροχή έκπτωσης όλο το χρόνο 20% με την δωρεάν εγγραφή στο club member των καταστημάτων (και την έκδοση κάρτας μέλους) και επιπλέον έκπτωση 10% για τους τρίτεκνους  με την μορφή δωροεπιταγών για τις επόμενες αγορές. Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν την περίοδο των εκπτώσεων.